Prirodni resursi

Šume

Preko 40% teritorije grada čine šume i šumsko zemljište, od čega su 2/3 u državnoj svojini. Ukupna drvna zaliha u državnim šumama iznosi preko 5.5 miliona m³, od čega u visokim skoro 4 miliona m³. Četinara je svega 10%, a teži se da ih bude bar 30%. Godišnji zapreminski prirast iznosi 120,000 m³. Debljinska struktura […]

Opširnije...
Vode

Oko tri četvrtine Banje Luke je smješteno u slivu rijeke Vrbas, čijih 45 km toka se proteže kroz grad, a ostali dio je u slivu rijeke Gomjenice, pritoke Sane. Na području grada najznačajnije pritoke rijeke Vrbas su: Krupa, Švrakava, Suturlija, Vrbanja, Široka rijeka i Dragočajka, a rijeka Gomjenica prima pritoke Stratinsku, Brkalosu, Bistricu i Piskavičku […]

Opširnije...
Mineralni resursi

Područje grada Banja Luka karakterišu složeni geološki sastav i struktura mineralnih resursa čije su rezerve potencijalno značajne, ali nedovoljno istražene. Dosadašnja istraživanja imala su uglavnom prospekcijski karakter i samo su ukazale na pojavu raznih mineralnih sirovina. Detaljnija istraživanja izvršena su samo na dijelu nekih nalazišta i prema sadašnjem stanju kao rudonosna područja smatraju se:

Opširnije...
Zemljište

Na formiranje tla na području grada Banja Luka, na njegova fizikalna i hemijska svojstva, dominantno su uticali reljef, geološka podloga, klima i djelatnost čovjeka. S obzirom na reljef tla, ističu se tri kategorije: dolinska, brdska i planinska. Dolinska tla su najdublja i njihova vrijednost u poljoprivrednom pogledu je potencijalno najveća, ali su i najrjeđa. Tla […]

Opširnije...