Potpisan Grant ugovor za projekat “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”

Početkom septembra 2016.godine, Gradska razvojna agencija Banja Luka je pripremila projektnu aplikaciju za projekat pod nazivom “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”. Projekat je kandidovan ispred projektnog partnerskog konzorcijuma koji čine: Poljoprivredna škola Banja Luka, Tehnološki fakultet Banja Luka i Gradska razvojna agencija Banja Luka.

Nakon što je komitet za evaluaciju ocijenio projekte i donio odluku o finansiranju ovog projekta, te nakon provedenog postupka ugovaranja u skladu sa procedurama donatora, dana 21.02.2017.godine potpisan je Grant ugovor o realizaciji projekta između formalnog nosioca projekta i USAID/SWEDEN FARMA II projekta.

 USAID/SWEDEN FARMA II projekat je treća generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske a usmjeren je najviše na pružanje podrške organizacijama poljoprivrednih proizvođača i individualnih poljoprivrednika, na povećanje njihovih prinosa i poboljšanje kvaliteta proizvoda te na jačanje privatnog sektora da ostvari pristup tržištu Evropske unije, poveća izvoz i prihode, kao i na stvaranje novih radnih mjesta u okviru ciljanih lanaca vrijednosti i u konačnici na smanjenje siromaštva.

Planirano je da se Grant ugovor za projekat pod nazivomUspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstvarealizuje u narednih 12 mjeseci a da predložene aktivnosti doprinesu unapređenju konkurentnosti i pristupu tržištima u sektoru mljekarstva, tj. održivom ekonomskom razvoju, povećanju zaposlenosti, povećanju prodaje i prihoda domaćinstava te povećnju mogućnosti za ispunjenje zahtjeva koji se odnose na standarde EU a kroz jedan novi funkcionalan mehanizam za praktično osposobljavanje učenika, studenata i farmera u sektoru prerade mlijeka i podršku za unapređenju konkurentnosti i pristupa tržištu koji je vezan za novoformiranu radionicu za preradu mlijeka u Poljoprivrednoj školi Banja Luka.

Projektom je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti: adaptacija  prostora za radionicu za preradu mlijeka, nabavka opreme potrebne za provođenje praktičnih vježbi u oblasti prerade mlijeka, obuka profesora škole, izrada prijedloga programa osposobljavanja za prerađivače mlijeka, obuka prve grupe farmera, provođenje praktične nastave učenika škole i studenta, zatim obuke u vezi sa brendiranjem, marketingom, pristupom tržištu i funkcionalnim organizovanjem te nova mentoring šema za farmere koji se žele baviti preradom na svom gazdinstvu.

Gradska razvojna agencija Banja Luka, Poljoprivredna škola Banja Luka i Tehnološki fakultet Banja Luka, a u skladu sa Sporazumima o poslovno-tehničkoj saradnji, će nastaviti sa pripremom i realizacijom zajedničkih aktivnosti koje se prije svega odnose na zajedničku pripremu razvojnih projekata i kandidovanje ka dostupnim izvorima finansiranja, te stvaranje uslova za provođenje praktičnih obuka za učenike, studente i farmere u Poljoprivrednoj školi i Tehnološkom fakultetu, praktične obuke farmera za tehnologije prerade, razvoj biznisa, marketing, brendiranje, funkcionalno udruživanje i sl.

Imajući na umu činjenicu da se proizvodnji i preradi hrane ne posvećuje dovoljno pažnje Gradska razvojna agencija je tokom 2016. godine u okviru aktivnosti podrške unapređenju stepena finalizacije proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima uz korištenje lokalne sirovine i drugih lokalnih resursa pokrenula niz aktivnosti sa partnerima i pripremila nove projekte za jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova i uspostavljanje infrastrukture za podršku razvoju prehrambene industrije i pokretanje prerade na poljoprivrednim gazdinstvima. Cilj zajedničkih aktivnosti koje Agencija sprovodi sa Tehnološkim fakultetom i Poljoprivrednom školom je da se uspostavi jedna efikasna i operativna struktura za podršku razvoju prehrambene industrije, kreirana od strane pomenutih partnera, a kroz koju će biti dostupna stručna pomoć preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima u procesu pokretanja prerade poljoprivrednih proizvoda, kao i pripreme za korištenje predpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj.