Prirodni resursi

Šume

Preko 40% teritorije grada čine šume i šumsko zemljište, od čega su 2/3 u državnoj svojini. Ukupna drvna zaliha u državnim šumama iznosi preko 5.5 miliona m³, od čega u…

Opširnije...
Vode

Oko tri četvrtine Banje Luke je smješteno u slivu rijeke Vrbas, čijih 45 km toka se proteže kroz grad, a ostali dio je u slivu rijeke Gomjenice, pritoke Sane. Na…

Opširnije...
Mineralni resursi

Područje grada Banja Luka karakterišu složeni geološki sastav i struktura mineralnih resursa čije su rezerve potencijalno značajne, ali nedovoljno istražene. Dosadašnja istraživanja imala su uglavnom prospekcijski karakter i samo su…

Opširnije...
Zemljište

Na formiranje tla na području grada Banja Luka, na njegova fizikalna i hemijska svojstva, dominantno su uticali reljef, geološka podloga, klima i djelatnost čovjeka. S obzirom na reljef tla, ističu…

Opširnije...