Legislation

Starting a business (registration of a company):
Independent Entrepreneur (S.P)
Limited liability company (Ltd)
Work and employment

Work and residence permit
Purchase of real estate and registration of ownership
Building permits
Investor protection
Access to finance
Incentives by the City of Banja Luka

Business Diaspora is a place where all interested individuals and firms from the Diaspora can find in one place all the necessary information about the conditions, possibilities and investment potentials of Republika Srpska and Banjaluka. This platform offers potential and existing investors from the Diaspora business opportunity to connect, find partners and associates.

If you have any suggestions, ideas or questions, you can e-mail them: info@cidea.org

 

Poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu, sa niskom stopom poreza na dohodak, poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodatu vrijednost je takođe vrlo stimulativna.

Porez na dohodak

U Republici Srpkoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%.

Porez na dobit

Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.

Porez na dodatu vrijednost

U BiH, odnosno RS se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na na dodatnu vrijednost od 17%.

Stope doprinosa

Zbirna stopa doprinosa iznosi 33% na bruto platu, od čega se:

 • za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,5%,
 • za zdravstveno osiguranje 12%,
 • za dječiju zaštitu 1,7% i
 • za osiguranje od nezaposlenosti 0.8%.
 • Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/18) osigurava da strani ulagač ima jednaka prava i obaveze kao domaći ulagači
 • Strani ulagač može sticati pravo svojine na nepokretnostima u skladu sa propisima o stvarnim pravima.
 • Strano ulaganje je izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje carinska politika u BiH.
 • Strani ulagač ima pravo da u svrhu ulaganja otvori račun na području Republike Srpske, u bilo kojoj komercijalnoj banci, u domaćoj ili bilo kojoj drugoj   slobodnoj konvertibilnoj valuti.
 • Strani ulagač ima pravo da bez ograničenja zapošljava radnike iz inostranstva, ukoliko nije drugačije određeno posebnim propisima kojim se uređuju oblasti rada i zapošljavanja stranih lica, ukoliko takvih radnika nema na domaćem tržištu rada.
 • Jamči se stranom ulagaču da njegova ulaganja neće biti eksproprisana ili podvrgnuta mjerama sa sličnim posljedicama, osim u izuzetnim slučajevima, kada je to u javnom interesu i u skladu sa zakonima i drugim propisima.
 • Strani ulagač ima pravo da vrši transfer sredstava koja nastanu kao rezultat njegovog ulaganja u Republiku Srpsku, bez ograničenja, u svakoj slobodnoj konvertibilnoj valuti uz prethodno izmirenje svih poreskih i drugih zakonom propisanih obaveza po osnovu javnih prihoda u Republici Srpskoj.
 • Strani investitori koji su zabrinuti za rizike u pogledu restrikcija transfera, eksproprijacije, rata, građanskih nemira i poricanja pravde, mogu biti osigurani protiv ovih rizika sa European Union Investment Guarantee Trust Fund za BiH, kojim upravlja MIGA agencija (članica World Bank Group – Multilateral Investment Guarantee Agency.

Sporazumi o unapređenju i zaštiti investicija

BiH je zaključila bilateralne sporazume o unapređenju i zaštiti investicijama sa slijedećim zemljama: Albanija, Austrija, Belgija i Luksemburg, Bjelorusija, Crna Gora Češka, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Indija, Iran, Italija, Jordan, Kanada, Katar, Kina, Kuvajt, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Malezija, Moldavija, NJemačka, Zemlje OPEK-a, Pakistan, Portugal, Ruminija, SAD, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija.

Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

U primjeni: Iran, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Pakistan, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Moldavija, Turska, Malezija, Češka, Jordan, Katar, Kuvajt, Irska, Albanija, Azerbejdžan, Austrija, Grčka, Alžir, Španija, Francuska, Švedska, Belgija, Danska, Velika Britanija i Sjeverna Irska, Holandija, Slovačka, Italija, Norveška, Kipar, Šri Lanka, Mađarska, Finska, Rumunija, NJemačka, Egipat, Kina.
U fazi ratifikacije ili potpisivanja: Malta, Bjelorusija, Sirija, Mađarska, Makedonija, Estonija, Bruneji, Bugarska, Libija, Saudijska Arabija, Singapur.
U fazi pregovora: Rusija, Italija, Egipat, Švajcarska, Luksemburg, Ukrajina, Portugalija, Poljska..

Bankarski sektor Republike Srpske je stabilan i likvidan. U bankarskom sektoru Republike Srpske posluje osam banaka sa većinskim privatnim kapitalom, uz dominaciju stranog privatnog kapitala.

U cilju stimulisanja investicija, pored klasičnih komercijalnih kreditnih linija koje banke nude, na raspolaganju su i sljedeća podsticajna sredstva:

Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15) sadrži pogodnosti za investitore. Ovim zakonom ukinut je porez na dividendu, te su uvedene i značajne novine za oporezivanje dohotka od stranih izvora u pozitivnom smislu. Definisani su uslovi dobijanja statusa kvalifikovanog investitora na osnovu čega investitor stiče poreske povlastice za godišnji dohodak.

Zakon o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 94/15, 1/17) omogućava umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja u opremu, postrojenja i nepokretnosti u slučaju kada se ona koriste za obavljanje vlastite registrovane proizvodne djelatnosti. U slučaju zapošljavanja na neodređeno vrijeme 30 novih radnika u toku kalendarske godine predviđeno je umanjenje poreske osnovice za iznos plaćenog poreza na dohodak i doprinosa za te radnike. Čitaj dalje

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je ključna organizacija na tržištu rada, koja učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji projekata zapošljavanja koji su u skladu sa Strategijom zapošljavanja Republike Srpske  kao i Akcionim planom zapošljavanja za realizaciju Strategije za svaku godinu pojedinačno.
Zavod provodi projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske, na bazi Pravilnika o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, a putem javnog poziva: Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja u 2018. godini.

Svi aktuelni javni pozivi Zavoda nalaze se na ovdje.

Detaljnije o ovom i drugim programima Zavoda dostupno je na www.zzzrs.org

Kreditne linije Investiciono razvojne banke Republike Srpske

Investiciono razvojna banka Republike Srpske nudi više kreditnih linija sa stimulisanim  kamatnim  stopama, dužim periodom otplate te niskim troškovi obrade i ostalim troškovima koji mogu nastati u vezi s odobravanjem kredita
Korisnici sredstava fondova kojima upravlja IRB RS mogu biti pravna i fizička lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, za projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srpske.
Više informacija o kreditnim linijama IRB-a moguće je naći na internet stranici.
Kreditne linije IRB-a se plasiraju preko komercijalnih banaka

Podsticaji Ministarstva nauke i tehnologije za uvođenje novih tehnologija i inovacija

U skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14) opšti interes i strateški ciljevi u oblasti tehnološkog razvoja ostvaruju se putem programa: istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja; podsticanja pronalazaštva, inovacija i zaštite intelektualnog vlasništva; transfera znanja i tehnologija i podsticanje primjene rezultata naučnoistraživačkog rada;  podrške organizacijama za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija.

Podsticaji za navedene programe se dodjeljuju prema posebnim pravilnicima:

 • Pravilnik o postupku i mjerilima finansijske podrške organizacijama za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 12/14).
 • Pravilnik o postupku i mjerilima za finansijsku podršku projektima razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/15),
 • Pravilnik o postupku i mjerilima za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/15).

Sredstva iz budžeta Ministarstva trgovine i turizma za finansiranje manjih projekata iz oblasti turizma

Realizacija Programa raspodjele namjenskih sredstava za razvoj turizma iz tekućeg i kapitalnog granta zasniva se na usvojenoj Strategiji razvoja turizma Republike Srpske za period 2011 – 2020. godina („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/11), Ekonomskoj politici Republike Srpske za 2014. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 107/13), Zakonu o Budžetu Republike Srpske za 2014. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 107/13, 65/14) i na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 31/12, 78/14).

S tim u vezi, dodijela namjenskih sredstava za razvoj turizma vrši se na osnovu:

 • Javnog konkursa Ministarstva trgovine i turizma,
 • Zaključaka Vlade Republike Srpske,
 • Člana 17. Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (projekti koji su planirani strateškim dokumentima, tj. Strategijom razvoja turizma Republike Srpske za period 2011-2020. godina i Ekonomskom politikom za finansiranje),
 • Člana 19. Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (projekti finansirani u iznosu do 5.000 KM).

Nacionalni tretman stranih ulagača

 • Prava stranih ulagača u Republici Srpskoj su definisana i zaštićena Ustavom Republike Srpske: „Svojinska i druga prava stranog ulagača stečena na osnovu uloženog kapitala, ne mogu se ograničiti ili oduzeti zakonom ili drugim propisom. Jamči se pravo stranom licu da obavlja privrednu ili drugu djelatnost i prava po osnovu poslovanja, pod uslovima koji se ne mogu mijenjati na njegovu štetu. Stranom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala iz Republike. Zakonom se može izuzetno kada to zahtijeva opšti društveni interes, utvrditi u kojim djelatnostima, odnosno područjima, strano lice ne može osnovati vlastito preduzeće”.
 • Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/18) i Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 17/98, 13/03, 48/10, 22/15) stranim investitorima osigurava nacionalni tretman, tj. strani investitori imaju ista prava i obaveze kao i rezidenti BiH. Država i njeni entiteti ne smiju vršiti diskriminaciju stranih investitora u bilo kom obliku, uključujući ali ne i ograničavajući se na državljanstvo, sjedište/boravište stranog investitora, religiju ili državu porijekla investicije.
 • Imovina stranih investitora ne može biti nacionalizovana, eksproprisana ili rekvirirana. Ukoliko se, međutim, utvrdi postojanje javnog interesa, imovina stranih investitora može biti nacionalizovana ili eksproprisana, a stranim investitorima se garantuje pravo na primjerenu nadoknadu. Nadoknada će se smatrati primjerenom ako je adekvatna, efektivna i brza.
 • Prava i povlastice koje investitori uživaju na osnovu Zakona ne mogu se ukinuti ili poništiti stupanjem na snagu naknadno donesenih zakona i podzakonskih akata. Ukoliko novi zakoni budu povoljniji, strani investitori imaju pravo da biraju koji će zakon biti mjerodavan za njihovo ulaganje.

Zaštita od rizika

 • Strani investitori zabrinuti zbog restrikcija u transferu dobiti, eksproprijacije, ratnih i civilnih nereda i uskraćivanja pravde, mogu se osigurati protiv ovih rizika kod Multilateralne agencije za davanje garancija za ulaganje (MIGA, dio grupacije Svjetske banke).
 • Investitorima prilikom ulaganja u RS također pruža osiguranje za političke rizike američki Overseas Private Investment (OPIC)

 

Sporazumi o zaštiti investicija

BiH je potpisala ugovore o promociji i zaštiti investicija sa sljedećim zemljama:
Albanija, Austrija, Belgija i Luksemburg, Bjelorusija, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Indija, Iran, Italija, Kanada, Katar, Kina, Kuvajt, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Malezija, Moldavija, NJemačka, Pakistan, Portugalija, Rumunija, San Marino, Slovačka, Srbija, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija, Jordan, OPIC i zemlje OPEC-a.

Prema Ustavu Republike Srpske strana lica mogu sticati pravo svojine i prava na osnovu ulaganja kapitala, u skladu sa zakonom. Svojinska i druga prava stranog ulagača stečena na osnovu uloženog kapitala, ne mogu se ograničiti ili oduzeti zakonom ili drugim propisom.

Prema članu 8. Zakona o stranim ulaganjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 21/18) strani ulagač može sticati pravo svojine na nepokretnostima u skladu sa propisima o stvarnim pravima.

Članom 15. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:124/08, 58/09, 95/11 i 60/15) je propisano da strana lica stiču pravo svojine u Republici Srpskoj pod uslovima reciprociteta, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
Takođe, navedenim članom zakona propisano je da strano lice ne može biti vlasnik nepokretnosti na području koje je radi zaštite interesa i bezbjednosti Republike Srpske odnosno BiH, zakonom proglašeno područjem na kojem stranci ne mogu sticati pravo svojine. Ukoliko je strano lice steklo nasljeđivanjem ili je steklo pravo svojine na nepokretnostima na području prije nego što je ono postalo područje od zaštite interesa i bezbjednosti, njegovo pravo svojine prestaje, a strano lice ima pravo na naknadu prema propisima o eksproprijaciji.

Spisak država  sa kratkim opisom uslova  pod kojima strana lica mogu/ne mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima predviđeno je da se, u izuzetnim situacijama, nepokretnosti u svojini Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave mogu otuđiti ispod tržišne cijene ili bez naknade, a u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za regionalni, odnosno lokalni ekonomski razvoj.

Nepokretnosti, otuđene na ovaj način, uključujući i pravo građenja i davanja zemljišta u zakup, mogu biti ulog javnih partnera za osnivanje zajedničkog privrednog društva, kao i nekog drugog organizacionog oblika, sa privatnim partnerom, u skladu sa propisima koji regulišu javno-privatno partnerstvo.

U protklom periodu napravljen je značajan iskorak u smanjenju broja procedura i dana za promet i uknjiženje nepokretnosti, usljed reformi zemljišno knjižne administracije (većina starih zemljišnih knjiga i katastarske evidencije prenesena je u elektronski oblik) novog Zakona o stvarnim pravima , i dr.

U zemljišnu knjigu se upisuju sve nepokretnosti.

Strani radnici – radna dozvola

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, uslova određenih kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca, stranac mora da ispunjava i poseban uslov da ima radnu dozvolu izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Radnu dozvolu za zaključivanje ugovora o radu sa strancem izdaje filijala Zavoda za zapošljavanje nadležna prema sjedištu poslodavca, a na osnovu zahtjeva istog. Izdavanje radnih dozvola definisano je Zakonom o zapošljavanju stranaca i lica bez državljanstva („Sl. Glasnik RS”, br. 24/09 i 117/11).

Stranci sa odobrenim stalnim boravkom u BiH, stranci sa odobrenom međunarodnom zaštitom u BiH i stranci sa odobrenom privremenom zaštitom imaju pravo na rad u Republici Srpskoj kao i njeni građani, bez obaveze pribavljanja radne dozvole.

Filijala Zavoda ne može izdati radnu dozvolu ako na evidenciji nezaposlenih u birou prema sjedištu poslodavca ima nezaposlenih lica odgovarajuće stručne spreme, koja ispunjavaju uslove tražene zahtjevom osim u slučajevima kada nezaposleno lice sa evidencije odbije zaposlenje u traženoj struci.

Izuzetno od ovog rješenja, stranim ulagačima ili osnivačima privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u Republici, filijala Zavoda će izdati radnu dozvolu bez obzira da li na evidenciji nezaposlenih ima lica koja ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za izdavanje radne dozvole.

Ukratko o potrebnoj dokumentaciji:

 • LJekarsko uvjerenje samo kod prvog zahtjeva
 • Nije potrebno nostrifikovati diplomu, ovjerena kopija diplome kao dokaz
 • Vrijeme obrade kratko.

Uz zahtjev za izdavanje radne dozvole poslodavac je dužan da priloži:

 • rješenje o registraciji, nadležnog organa za obavljanje djelatnosti poslodavca,
 • podatke o strancu sa kojim namjerava zaključiti ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, a naročito: ime i prezime, imena i prezimena roditelja, datum rođenja, pol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja u zemlji porijekla, broj datum i mjesto izdavanja važećih putnih isprava,
 • podatke o radnom mjestu ili vrsti posla, te uslovima rada,
 • obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca – opis posla na koji se stranac zapošljava i vrsta stručne spreme i stručnih znanja i kvalifikacija koji se traže za obavljanje tog posla,
 • ljekarsko uvjerenje (samo prilikom prve radne dozvole) i
 • ovjerenu kopiju pasoša.

Strani radnici – boravišna dozvola

Strano lice koje radi u Republici Srpskoj dužno je pored radne, posjedovati i boravišnu dozvolu. Izdavanje boravišnih dozvola ima zakonsko uporište u Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu («Službeni glasnik BiH», br. 36/08 i 87/12).

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti između poslodavaca i radnika. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa zaključivanjem ugovora o radu između poslodavca i radnika, uređeni su Zakonom o radu  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16).

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa se utvrđuju u odnosu na konkretno radno mjesto i utvrđuju se Opštim kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

Forma i sadržina ugovora o radu definisana je članom 35. Zakona o radu i Pravilnikom o obrascima ugovora o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/16).

Detaljnije o zakonskoj regulativi koja uređuje ovu oblast možete saznati na internet stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Započinjanje posla (registracija preduzeća):
Samostalni preduzetnik (S.P)
Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
Rad i zapošljavanje

Radna i boravišna dozvola
Kupovina nekretnina i registracija vlasništva
Građevinske dozvole
Zaštita investitora
Pristup finansijskim sredstvima
Podsticaji Grada Banja Luka

 


 

Poslovna dijaspora je mjesto gdje svi zainteresovani pojedinci i firme iz dijaspore mogu na jednom mjestu pronaći sve potrebne informacije o uslovima, mogućnostima i investicionim potencijalima Republike Srpske i Banjaluke. Ova platforma potencijalnim i postojećim investitorima iz dijaspore nudi mogućnost poslovnog povezivanja, nalaženje partnera i saradnika.

Ukoliko imate prijedloge, ideje ili pitanja možete ih postaviti na e mail: info@cidea.org.

Kalendar sajmova u 2018 godini

Challange Fond

Projekt Akcelerator

USAID projekt “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine  ”

 

 

 

JU Zavod za Zapošljavanje Republike Srpske- ZZRS

Garantni Fond Republike Srpske A.D. Banja Luka

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske A.D. Banja Luka

Investicioni podsticaji u Republici Srpskoj

Javni  Konkurs za finansiranje projekata  u  oblasti turizma i ugostiteljstva u 2018. godini

Podsticajna sredstva u funkciji zapošljavanja od strane grada Banja Luka

Na osnovu Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 50/13) i u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godine, grad Banja Luka svake godine izdvaja određena sredstva u Budžetu u cilju jačanja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, stvaranja povoljnijih mikroekonomskih uslova i povećanja zaposlenosti.

Program korištenja podsticajnih sredstava za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošlјavanja za osnovne ciljeve ima:

 • Tehnološki razvoj MSP-a koji osigurava rast konkurentnosti MSP-a kroz podršku u procesu nabavke opreme i uvođenje novih standarda u poslovnim procesima;
 • Povećanje produktivnosti radne snage i kreiranje novih radnih mjesta koji osigurava adekvatnu radnu snagu koja je neophodna za rast konkurentnosti MSP-a i podstiče nova zapošljavanja kroz edukaciju i zapošljavanje nezaposlenih lica.

Ciljna grupa programa su privredna društva i samostalni preduzetnici koji obavljaju proizvodnu ili uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka.

Program subvencija za samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima ima za cilj pružanje podrške licima koja su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovali proizvodnu, zanatsku ili uslužnu djelatnost na području grada.

Programom s omogućava subvencionisanje troškova zapošljavanja nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Banja Luka – Biro Banja Luka i provođenje obuke iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa.

Ciljna grupa programa su lica koja su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovala zanatsko-preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje.

 

(more…)

 

Otvoren Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji ima za cilj jačanje preduzetništva kroz podršku u razvoju ličnih preduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za poslovni poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo pri registraciji i razvoju biznisa.

Pozivaju se svi zainteresovani sa područja Grada Banja Luka da se prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu koji se realizuje kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u saradnji sa Gradom Banja Luka, Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka, Inovacionim centrom Banja Luka (ICBL) i uz podršku Vlade Švajcarske. Sve detalje vezane za ovaj Javni poziv možete vidjeti u prilogu.

Sve dodatne informacije možete dobiti svaki radni dan na tel 051/394-250 ili na 066/803-622 kontakt osoba Ivan Babić.

Javni poziv

Formular za prijavu

 

City Development Agency Banja Luka in collaboration with the Department for Local Economic Development and Strategic Planning (City of Banja Luka), and the support of the Ministry of Economic Relations and Regional Cooperation B2B Business Forum and “Invest in Banja Luka”, Republic of Srpska, B&H, organized on the October 26th in Banja Luka, in Crystal hall in hotel Bosna (Kralja Petra I Karađorđevića 97 Street).

Participants in the Forum are the representatives from domestic and foreign companies from several sectors of industry and will be matched to suit both domestic and foreign companies.

The Business Forum is a great opportunity for presenting Banja Luka and its investment potentials, with the main goal of creating suitable ground for new business connections. The highlight is on interchanging experiences between domestic and foreign businessmen dealing with the same or similar business, in order to overview current business challenges and establishment of the new business cooperation, as well as improvement of the existing ones.

 The participants of the Forum will be introduced with the possibilities of the successful investments and business in Banja Luka, as well as all economic potentials that City of Banja Luka offers, and law regulations for all interested and potential investors.

Within the Business Forum, a bilateral meetings (B2B) will be held between the domestic businessmen and foreign companies’ representatives (Austria, Germany and Czech Republic).

The Conference will be held in local language of Bosnia and Herzegovina, as well as German and English language, with simultaneous translation, while the registration is free of charge.

For any further information about the Forum, we kindly ask you to contact us to the following number +387 51 394 250, or by the e-mail ana.beader@cidea.org.

Business forum Banja Luka 2017 Agenda

Gradska razvojna agencija Banja Luka u u saradnji sa Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje Grada, uz podršku Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju organizuje Poslovni forum “Invest in Banja Luka”  26. oktobra u Banjoj Luci, u Kristalnoj dvorani  Hotela Bosna (ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 97 ).

Na Forumu učestvuju predstavnici domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede. Poslovni forum će biti prilika za predstavljanje Banje Luke i njenih investicionih potencijala sa osnovnim ciljem stvaranja pogodnog tla za kreiranje novih poslovnih veza. Naročito ističemo mogućnost razmjene iskustava domaćih privrednika  i privrednika  iz svijeta koji se bave istim ili sličnim poslovima u cilju sagledavanja aktuelnih poslovnih izazova današnjice i uspostavljanja nove poslovne saradnje, kao i unapređenja postojeće.

Učesnici Foruma će biti detaljno upoznati sa mogućnostima uspješnog ulaganja i poslovanja u Banjoj Luci, kao i svim privrednim potencijalima koje grad Banja Luka pruža, te zakonskim regulativama za sve zainteresovane ulagače i potencijalne investitore.

U okviru Poslovnog foruma održaće se bilateralni susreti (B2B) između domaćih privrednika i predstavnika stranih kompanija iz Austrije, Njemačke, Češke.

Konferencija će se održati na  službenom jeziku BiH, engleskom i njemačkom jeziku, uz simultani prevod.  Za sve dodatne informacije o Forumu molimo Vas da se obratite na telefon +387 51 394 250 ili putem e-maila: ana.beader@cidea.org

Biznis forum Banja Luka 2017 Agenda

THE DEPARTMENT OF GENERAL AND LEGAL AFFAIRS IS IN CHARGE OF:

– human  resource  management  of  the Agency,
– taking actions of public procurement,
– activities of the Guarantee Fund,
– doing an inventory list of property and obligations,
– preparation of Agency budget proposal,
– preparation  of  Agency  reports  and working plans.

 

          Sladjana Šešić         economic education     Independent associate in administration
sladjana.sesic@cidea.org

  Kristina Stojanović    bachelor of economy  Independent expert associate in finance affairs  kristina.stojanovic@cidea.org

        Slavica Vujić            bachelor of economy  Independent expert associate in finance affairs  slavica.vujic@cidea.org

THE TEAM FOR ENTREPRENEURSHIP AND COLLABORATION WITH ECONOMY IS IN CHARGE OF:

– development of entrepreneurial infrastructure, promotion of opportunities and significance of entrepreneurship,
– improvement of business climate in Banja Luka in order to increase the number of registered economic activities and the reduction of unemployment,
– support in acquiring entrepreneurial skills,
-helping with business idea analysis, business and marketing planning,
-helping with finding fund resources,
– informing about legal and administrative procedures to start a business.

      Slađana Kukić      bachelor of economy Independent expert associate for the development of entrepreneurial infrastructure
sladjana.kukic@cidea.org

      Vanja Todorović    bachelor of economy Independent expert associate for tech- nology and capacity development
 vanja.todorovic@cidea.org

 Olivera Kovačević bachelor of economy Independent expert associate for tech- nology and capacity development
olivera.kovacevic@cidea.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE TEAM FOR COLLABORATION WITH INVESTORS AND EXPORT SUPPORT IS IN CHARGE OF :

– active participation in searching, informing and facilitating investment process to interested investors in Banja Luka city,
– providing all relevant information for export – oriented companies,
– connecting investors with domestic businessmen in order to achieve joint projects,
– mediation in communication with competent institutions at national, republic and local level,
-establishing and developing clusters in order to strengthen them and make them international, as well as sector support to the economy and enterprises in their development and support to innovative companies.

        Brana Babić      bachelor of economy Independent expert associate in small businesses development
brana.babic@cidea.org

       Ivan Babić       bachelor of economy  Independent expert associate in collaboration with investors
ivan.babic@cidea.org

   Anesa Vujanović    bachelor of communicology Independent expert associate for ana- lytics, research and databases  anesa.vujanovic@cidea.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE TEAM FOR IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AND DOMESTIC PROJECTS IS IN CHARGE OF :

-preparation and implementation of projects, which are financed by City, Government of Republic of Srpska, preaccession funds and other resources,
– preparation of project proposals in- dependently or in  cooperation with national and international partnership organisations,
– establishing cooperation with partners from neighboring countries and EU Member States and local partners with the aim of forming partnership consortia and preparation of applications in ac- cordance with deadlines and conditions given in public calls,
– continuous monitoring of financial and informative resources.

    Vesna  Marinković               Vojvodić             agriculture engineer Independent expert associate for preparation and implementation of development strategy
 vesna.marinkovic@cidea.org

    Ana Beader          spatial planner Independent expert associate in collaboration with investors
ana.beader@cidea.org

        Ivana Tica        bachelor of economy Independent expert associate in finance affairs ivana.tica@cidea.org

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

THE TEAM FOR STRATEGIC PLANNING AND PREPARATION OF CASE STUDIES IS IN CHARGE OF :

– actions on preparation and making analysis and case studies,
– elaboration and implementation PCM methodology and realization of developing projects in units of local self government,
– collaboration on realization of PPP projects in partnership with City Departments and making appropriate feasible case studies for potential investment.

     Slaviša Lukić          PhD.H in economics Independent expert associate in devel- opment of business zones
slavisa.lukic@cidea.org

Dražen Crnomarković bachelor of economy Prentice drazen.crnomarkovic@cidea.org

Aleksandar Donjak bachelor of economy Independent expert associate in small scale business entrepreneurship development
aleksandar.donjak@cidea.org

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

THE TEAM FOR MARKETING AND ICT IS IN CHARGE OF :

– actions on editing and updating websites,
– establishing communications between Agency and media,
– monitoring and editing the database,
– organisation of marketing, informative and fair activities,
– making  promotional  and  informative materials of the Agency.

Vladimir Damjanović bachelor of communicology  Coordinator in marketing and education  vladimir.damjanovic@cidea.org

       Natalija Bučić        bachelor of IT  Independent expert associate for marketing
natalija.bucic@cidea.org

  Vladimir Amidžić   bachelor of communicology  Independent expert associate for edu- cation and enterpreneuers training vladimir.amidzic@cidea.org

 

        Mario Milanović            M.Sc. Economics         General Manager mario.milanovic@cidea.org

       Biljana Popović           bachelor of law      Manager of Department for General affairs
biljana.popovic@cidea.org

Milenko Gemaljević Mechanical engineer Manager of Department for development
gem@cidea.org

 

(more…)

Gradska razvojna agencija učestvuje 1. i 2. juna na drugom izdanju Konferencije o pametnim regionima pod nazivom “Smart Regions Conference”, koja se održava u Helnsikiju. Na ovoj regionalnoj konferenciji pružiće se prilika da nacionalne i regionalne vlasti podijele iskustva o tome kako su  pametne specijalizovane strategije  implementirane u njihovim zemljama i regijama.

U 2014 godini su predstavljenje pametne specalizovane strategije  ka politici Evropske unije kao osnova za istraživanje i inovativna ulaganja. Kao rezultat toga, više od 120 strategija su utemeljene za  oblikovanje investicija za period od 2014-2020. godine

Ovaj događaj će pružiti priliku za razmjenu iskustava između projekata podržanih od strane Evropskih strukturnih fondova i drugih programa EU. To će omogućiti da promoteri projekata nauče razna iskustva iz drugih regija, te pronađu potencijalne partnere za saradnju širom EU.

Gradska razvojna agencija je pripremila promotivne materijale potencijalnih zona za ulaganje u gradu Bnjaluka, koje će predstaviti na konferenciji. Direktor agencije Mario Milanović je rekao da je ova konferencija odlično mjesto za lobiranje i privlačenje stranih investicija u naš grad.

Ovakvi događaji će nam pomoći da što bolje organizujemo Investicionu konferenciju u našem gradu a nju planiramo da održimo u oktobru ove godine.

ODSJEK ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE RADI NA:

– upravljanju  ljudskih resursa Agencije
– provođenju postupaka javne nabavke
– aktivnostima  Garantnog fonda
– provođenju  popisa imovine i obaveza
– pripremi prijedloga budžeta agencije
– pripremi izvještaja  i planova rada agencije

 

          Sladjana Šešić                 ek. tehničar               Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove sladjana.sesic@cidea.org

  Kristina Stojanović     dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za finansije, analitiku i blagajničke poslove kristina.stojanovic@cidea.org

        Slavica Vujić            dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za finansijsko kreditne poslove slavica.vujic@cidea.org

 

        Mario Milanović             mr ek. nauka         Direktor mario.milanovic@cidea.org

       Biljana Popović           dipl. pravnik      Rukovodilac odsjeka za opšte, pravne i finansijske poslove biljana.popovic@cidea.org

Milenko Gemaljević dipl. inž. mašinstva Rukovodilac odsjeka za razvoj         gem@cidea.org

TIM ZA PREDUZETNIŠTVO I SARADNJU SA PRIVREDOM RADI NA:

– razvoju  preduzetničke infrastrukture i promociju mogućnosti i značaja preduzetništva
– unapređenju poslovne klime u Banjaluci u cilju povećanja broja registrovanih privrednih djelatnosti i smanjenja nezaposlenosti.
– podršci u sticanju preduzetničkih vještina
– pomoći pri analizi poslovne ideje, poslovnog i marketing planiranja
– pomoći  pri iznalaženju izvora finansiranja
– informisanju o pravno-administrativnim  procedurama za pokretanje poslovanja

      Slađana Kukić       dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj preduzetničke infrastrukture sladjana.kukic@cidea.org

      Vanja Todorović     dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj kapaciteta i tehnologija vanja.todorovic@cidea.org

 Olivera Kovačević dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj kapaciteta i tehnologija olivera.kovacevic@cidea.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  TIM ZA SARADNJU SA INVESTITORIMA I PODRŠKA IZVOZU RADI NA:

– aktivnom učestvovanju  u traženju, informisanju i olakšavanju procesa investiranja zainteresovanim ulagačima u grad Banjaluku
– pružanju  svih relevantnih informacija za izvozno orjentisana preduzeća
– povezivanju  investitora sa domaćim privrednicima u cilju ostvarivanja zajedničkih projekata
– posredovanju u komunikaciji s nadležnim institucijama na državnom, republičkom i lokalnom nivou
– uspostavljanju i razvoju klastera u cilju njihovog jačanja i internacionalizacije kao i sektorska podrška privredi, preduzećima u njihovom razvoju i inovativnim preduzećima.

        Brana Babić       dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj mikrobiznisa brana.babic@cidea.org

       Ivan Babić        dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za saradnju sa investitorima ivan.babic@cidea.org

   Anesa Vujanović     dipl. komunikolog Samostalni stručni saradnik za analitiku, istraživanje i baze podataka anesa.vujanovic@cidea.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM ZA IMPLEMENTACIJU MEĐUNARODNIH I DOMAĆIH PROJEKATA RADI NA:

– pripremi i implementaciji projekata koji se finansiraju sredstvima Grada, Vlade Republike  Srpske, sredstvima predpristupnih fondova i drugih izvora.
– pripremi projektnih prijedloga samostalno ili u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerskim organizacijama.
– uspostavljanju saradnje sa partnerima iz zemalja okruženja i zemalja članica Evropske unije te lokalnim partnerima s ciljem formiranja partnerskih konzorcijuma i pripreme aplikacija u skladu sa rokovima i uslovima zadatim u javnim pozivima
– konstantnom praćenju izvora finansiranja i informisanja

    Vesna  Marinković               Vojvodić              dipl. inž. poljoprivrede Samostalni stručni saradnik za pripremu i provođenje strategije razvoja vesna.marinkovic@cidea.org

    Ana Beader           dipl. prostorni planer Samostalni stručni saradnik za saradnju sa investitorima ana.beader@cidea.org

        Ivana Tica         dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za finansijsko kreditne poslove ivana.tica@cidea.org

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TIM  ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I IZRADU STUDIJA RADI NA:

– aktivnostima na pripremi i izradi analiza i studija.
– razradi i primjeni RSM metodologije realizacije razvojnih projekata Jedinica lokalne  samouprave
– saradnji  na realizaciji  JPP projekata u saradnji sa odjeljenjima Grada i izradi pripadajućih studija izvodljivosti za potencijalno investiranje.

     Slaviša Lukić           dr ekonomskih nauka Samostalni stručni saradnik za uspostavljanje i razvoj poslovnih zona slavisa.lukic@cidea.org

Dražen Crnomarković dipl. ekonomista Pripravnik drazen.crnomarkovic@cidea.org

Aleksandar Donjak dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj mikrobiznisa aleksandar.donjak@cidea.org

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TIM ZA MARKETING i IKT RADI NA:

– poslovima  na uređivanju i ažuriranju internet stranice
– uspostavljanju komunikacije između agencije i sredstava informisanja
– praćenju i uređivanjem baze podataka
– organizaciji marketinških, informativnih i sajamskih aktivnosti
– izradi promotivnih i informativnih  materijala agencije

Vladimir Damjanović dipl. komunikolog Koordinator za marketing i edukativne aktivnosti vladimir.damjanovic@cidea.org

       Natalija Bučić         dipl. informatičar Samostalni stručni saradnik za marketing natalija.bucic@cidea.org

  Vladimir Amidžić   dipl. komunikolog Samostalni stručni saradnik za edukacije i trening preduzetnika vladimir.amidzic@cidea.org

Gradska razvojna agencija je učestvovala u pripremi Strategije razvoja grada Banjaluka 2007-2015. i aktivno radi na realizaciji projekata za koje se identifikuje kao glavni nosilac implementacije.

U skladu sa odlukama Skupštine grada, Gradska razvojna agencija je pripremila strateške dokumente za sektore: MSP i preduzetništvo te ruralni razvoj. Agencija aktivno radi na pripremi, promociji i implementaciji projekata iz ove dvije strategije za koje je identifikovana kao glavni nosilac.

Gradska razvojna agencija u skladu s ciljem i misijom svoga osnivanja, svakodnevno radi na promociji i unapređenju poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kroz razne vidove nefinansijske podrške, od kojih su najznačajnije:

 • provođenje inicijativa i aktivnosti za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta putem razvoja instrumenata preduzetničke infrastrukture neophodnih za rast i razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, a samim tim i privrednog razvoja grada u cjelini,
 • pružanje stručnih usluga u vezi sa administrativno-pravnim procedurama prilikom osnivanja, poslovanja i razvoja MSP-a,
 • pružanje usluga poslovnog savjetovanja u svakoj fazi razvoja preduzetništva,
 • pružanje podrške pri analizi poslovne ideje i izradi poslovnog plana organizovanjem obuka i kroz direktnu saradnju sa potencijalnim privrednicima,
 • podrška ženskom, omladinskom, ruralnom preduzetništvu i drugim vidovima socijalnog preduzetništva kroz edukativne i projektne aktivnosti,
 • informisanje svih zainteresovanih o dostupnim izvorima fianansiranja, uslovima i mogućnostima apliciranja prema istim,
 • pružanje podrške pri izradi i realizaciji projekata u cilju apliciranja prema domaćim i stranim donatorima,
 • istraživanje i prikupljanje podataka i informacija, analiziranja i izvještavanja u vezi sa stanjem u pojedinim oblastima djelovanja MSP-a,
 • organizovanje i saradnja u organizovanju treninga, seminara i radionica u cilju edukacije i razvoja poslovanja,
 • pružanja stručne pomoći u realizaciji domaćih i stranih ulaganja u MSP,
 • Podizanje svijesti o značaju preduzetništva kroz stalne kontakte i saradnju sa potencijalnim preduzetnicima i onima koji već vode neki vid poslovanja, kao i pripremu prijedloga i sadržaja za promotivne materijale.

(more…)

 

(more…)

The City Development Agency Banja Luka has been established by the City in accordance with the Law on the Encouragement of the Development of Small and Medium-sized Enterprises of the RS. The Agency has the status of a legal entity and is a non profit organisation. Its work is supervised by the City Assembly and the Mayor.

The main goal of establishing the Agency is to have a functional and operational unit which, as an independent legal entity, can easily adapt to changes and quickly react in line with the development trends and requirements and, as such, continuously initiate, propose, prepare and implement development projects.

Zakonska regulativa i poreska politika Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

Postupak dobijanja dozvola u Republici Srpskoj je donošenjem novog Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/10) donio sljedeća poboljšanja:

 • Pojednostavljena procedura;
 • Skraćeni rokovi za dobijanje odobrenja za građenje;
 • Smanjeni troškovi zbog ukidanja urbanističke saglasnosti.

Nadležni organ: Gradska uprava Banja Luka – Odjeljenje za privredu

Takse i naknade

Građevinske dozvole koje se izdaju na lokalnom nivou:

Nadležni organ: Gradska uprava Banja Luka – Odjeljenje za prostorno uređenje

Sve informacije za dobijanje građevinske dozvole možete dobiti u CENTRU ZA DOZVOLE Odjeljenja za prostorno uređenje

Vodiči kroz procese dobijanja dozvola za gradnju

1. Kako dobiti vodne smjernice

2. Kako dobiti vodnu dozvolu

3. Kako dobiti vodnu saglasnost

4. Kako dobiti ekološku dozvolu

5. Kako dobiti lokacijske uslove

6. Kako dobiti naknadno odobrenje za građenje – legalizacija

7. Kako dobiti odobrenje za građenje

8. Kako dobiti odobrenje za rušenje

9. Kako dobiti upotrebnu dozvolu

10. Kako dobiti lokacijske uslove i rješenje za reklamne medije

Građevinske dozvole koje se izdaju na republičkom nivou:

Nadležni organ: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Procedure:

 1. Izdavanje lokacijskih uslova iz nadležnosti Ministarstva (shodno članu 50. Zakona o uređenju prostora i građenju)
 2. Izdavanje odobrenja za građenje iz nadležnosti Ministarstva
 3. Izdavanje odobrenja za upotrebu iz nadležnosti Ministarstva
Zaštita životne sredine
Za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu s obzirom na njihovu prirodu, veličinu ili lokaciju, mora se sprovesti procjena uticaja na životnu sredinu i pribaviti rješenje o odobravanju uticaja studije na životnu sredinu prema Zakonu o zaštiti životne sredine 
Kompletnu proceduru za izdavanje dozvole zaštite životne sredine možete vidjeti ovde.

Javni poziv za obuke koje organizuje Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTABanja Luka  u saradnji sa preduzećima partnerima za sledeće obuke:

Autodesk REVIT obuka za Trenere

CNC operatera za metal

CNC operatera za drvo

(more…)

Under construction.

(more…)


(more…)


(more…)

Catalogue „Brownfield” locations in Business Zone Ramici

Business Zone a.d. Banja Luka

Business zone „Jelšingrad“

Zemljište raspoloživo za investiranje PZ Ramici

Katalog „brownfield” lokacija u Poslovnoj zoni Ramići

Katalog poslovnih prostora u Banja Luci

Poslovna zona ad Banja Luka

Poslovna zona Jelšingrad

Under construction.

Grad Banja Luka je shvatio značaj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kako za lokalni ekonomski razvoj tako i šire. U cilјu stvaranja povolјnijih mikroekonomskih uslova i održavanja ovog sektora, te povećanja zaposlenosti u gradu, u proteklom periodu namjenski su izdvajana sredstva budžeta Grada. Skupština grada Banjaluka Program donosi za svaku budžetsku godinu. Program predstavlјa osnov za donošenje Pravilnika o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava, od strane gradonačelnika grada Banjaluka.

Za više infomacija o dostupnim podsticajima pogledajte ovdje.

Under construction.

Struktura i broj preduzeća prema Baza CLER

Struktura i broj preduzeća prema Baza CLER

Broj zaposlenih prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Pregled broja nezaposlenih u Birou Banja Luka po zanimanjima na dan 31.12.2016. godine

Pregled broja nezaposlenih u Birou Banja Luka po zanimanjima na dan 31.12.2016. godine

Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, na području grada Banje Luke, odnosno na površini od 1.239 kvadratna kilometra, bilo je 199.191 stanovnik, iz čega slijedi da prosječna gustina naseljenosti iznosi 160,77 stanovnika na kvadratni kilometar. Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz oktobra 2013. godine, na području grada je popisano 65.225 domaćinstava i 87.986 stanova. Republički zavod za statistiku izvršio je procjenu broja stanovinka za 2014. godinu, prema kojoj je na na području grada Banje Luke 230.616 stanovnika, a time je i gustina naseljenosti na području Banje Luke 186,13 stanovnika na kvadratni kilometar.

Analiza stanja u sektoru MSP-a i preduzetništva

Privredna kretanja januar 2018

Struktura i broj preduzeća prema Baza CLER

Struktura i broj preduzeća

Broj zaposlenih prema podacima Poreske uprave RS, Odjeljenja za privredu i Odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banjaluka

Pregled broja nezaposlenih u Birou Banja Luka po zanimanjima

Pregled broja nezaposlenih u Birou Banja Luka po zanimanjima

Gradska  razvojna  agencija  Banja Luka  оsnоvаnа је  od  strane Grada u sklаdu sа  Zаkоnоm о  pоdsticаnju  rаzvоја mаlih i srеdnjih prеduzеćа RS. Agencija djеluје kао prаvnо  licе i nеprоfitnа оrgаnizаciја. Nadzor nad njenim radom vrši Skupština Grada i Gradonačelnik.

Glavni cilj osnivanja Agencije je uspostavljanje jedne funkcionalne i operativne jedinice koja se kao posebno pravno lice  lako  prilagođava  promjenama  i  brzo  reaguje  u  skladu  sa  razvojnim  trendovima  i  potrebama, te kao takva kontinuirano pokreće, predlaže, priprema i provodi razvojne projekte.

 

The City Development Agency participated in prepration of the Banja Luka Development Strategy 2007- 2015. The Agency is actively working on implementation of activites for the projects where the Agency is identified as the main implementing body.

According to the City Assembly Decisions, the City Development Agency prepared strategic documents for the following sectors: SME and entreprenuship as well as rural development. The Agency is continouselly working on preparation, promotion and implementation of activites for the projects listed in these two strategies and where the Agency is identified as the main implementing body.
Incentive funds in the function of employment by the city of Banja Luka

Based on the Law on the Development of Small and Medium Enterprises (‘The Official Gazette of the Republic of Srpska’ No. 50/13) and in accordance with the Development Strategy of Small and Medium Enterprises of the Republic of Srpska for the period 2016-2020., the city of Banja Luka each year allocates certain funds in the budget with the aim of  strengthening the sector of small and medium enterprises and entrepreneurship, creating more favorable microeconomic conditions and increasing employment rate.

The program of using incentive funds for increasing the productivity and competitiveness of businessmen in the function of employment for basic goals has:

The technological development of SMEs that ensures the growth of SME competitiveness through the support in the process of equipment procurement and the initiation of new standards in business processes;

Increase of labor productivity and job creation that ensures adequate workforce needed to boost SME competitiveness and stimulate new employment through education and employment of unemployed people.

The target group of the program are companies and independent entrepreneurs, who carry on production or service activities in the area of Banja Luka.

For more information, click here.

The program of subsidies for self-employment in production, craft and service activities aims to provide support to people who have registered companies from the beginning of the calendar year to the end of the public call for production, craft or service activities in the city area.

The program allows subsidizing the costs of employment of unemployed people from the records of the RS Employment Bureau, Branch Office Banja Luka – Bureau Banja Luka and conducting training in business planning and business management.

The target group of the program are people who registered the craft-entrepreneurial activity as a main occupation from the beginning of the calendar year to the end of the public call.

For more information, click here.

Self-Employment Support Project of the RS Employment Bureau

During the 2017, the RS Employment Bureau in cooperation with the Government of the Republic of Srpska implemented several projects in the field of employment and self-employment, which provided the opportunity for unemployed people to start their own business, while employers were provided with incentive funds for employment of new people on the register for the unemployed.

This program includes the following support projects:

The project of self-employment support in 2017.;

The project of support to employment and self-employment of children of fallen soldiers, war invalids and unemployed demobilized soldiers of the Republic of Srpska Army in 2017., ‘Together to work’,

The project of support and employment of people who are over 50 years old,

The project for supporting the employment of Romas in the Republic of Srpska in 2017.,

The project for acquiring the work experience of youth with VSS in the status of trainees in 2017.,

The project of training, additional qualification and retraining in 2017.,

Public Institution ‘The Employment Bureau of the Republic of Srpska’ will implement this support program in 2018, about which more information will be learned after the drafting the Rule Book and publication of the Public Call.

For more information, click here.

Podsticajna sredstva u funkciji zapošljavanja od strane grada Banja Luka

Na osnovu Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 50/13) i u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godine, grad Banja Luka svake godine izdvaja određena sredstva u Budžetu u cilju jačanja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, stvaranja povoljnijih mikroekonomskih uslova i povećanja zaposlenosti.

Program korištenja podsticajnih sredstava za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošlјavanja za osnovne ciljeve ima:

 • Tehnološki razvoj MSP-a koji osigurava rast konkurentnosti MSP-a kroz podršku u procesu nabavke opreme i uvođenje novih standarda u poslovnim procesima;
 • Povećanje produktivnosti radne snage i kreiranje novih radnih mjesta koji osigurava adekvatnu radnu snagu koja je neophodna za rast konkurentnosti MSP-a i podstiče nova zapošljavanja kroz edukaciju i zapošljavanje nezaposlenih lica.

Ciljna grupa programa su privredna društva i samostalni preduzetnici koji obavljaju proizvodnu ili uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka.

Za više informacija kliknite ovdje.

Program subvencija za samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima ima za cilj pružanje podrške licima koja su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovali proizvodnu, zanatsku ili uslužnu djelatnost na području grada.

Programom s omogućava subvencionisanje troškova zapošljavanja nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Banja Luka – Biro Banja Luka i provođenje obuke iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa.

Ciljna grupa programa su lica koja su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovala zanatsko-preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje.

Za više informacija kliknite ovdje.

Projekat  podrške samozapošljavanju Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, tokom 2017. godine realizovao više projekata iz oblaszo zapošljavanja i samozapošljavanja kojima je pružena mogućnost nezaposlenim licima da pokrenu vlastiti biznis, a poslodavcima obezbjeđena podsticajna sredstva za zaposlenje novih lica koja se nalaze na evidenciji za nezaposlene.

Ovim programom su bili obuhvaćeni sledeći projekti podrške:

 • Projekat podrške samozapošljavanju u 2017. Godini,
 • Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u 2017. Godini „Zajedno do posla“,
 • Projekat podrške i zapošljavanju lica iznad 50 godina,
 • Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. Godini,
 • Projekat sticanja radnog iskustva mladih sa VSS-om u statusu pripravnika u 2017. Godini i
 • Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini.

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske će ovaj program podrške realizovati i tokom 2018. godine o čemu će više informacija biti poznato nakon izrade Pravilnika i objave Javnog poziva.

Za više informacija kliknite ovdje.

In 2007, the City Development Agency Banja Luka established a Centre for Small Business (CMB) as part of its development sector. Establishing the CMB is a result of the implementation of project “Establishment of the Centre for Small Business of Banja Luka” in cooperation with the Danish Refugee Council and project “Local Democratic Governance for Return and Reconstruction”.

The CMB was established in order to become the main city centre for the support to the development of small business (crafts, handicraft business, services) which, through their activities, will affect the decrease of unemployment rate, especially concerning the most vulnerable categories (disabled people, women, demobilised veterans, elder people fit for work, etc.).

Old crafts catalog

CMB ACTIVITIES

Information
• Registration of activities – steps, documents and procedure
• Professional advice – starting up and developing a company
• Sources of financing to start up a business – incentives, development programmes, loans, projects and programmes

Trainings
• Elaboration of business plans
• Market research, preparation of marketing plans
• Designing products and penetrating to markets
• Development of a company – new ideas, innovations, technologies
• Specialised training programmes

Supporting activities
• Promotion – organisation of exhibitions and appearances in trade fair shows and the preparation of catalogues and promotional materials
• Associating, networking, clusters
• Preparation of joint projects

Gradska razvojna agencija Banja Luka je 2007. godine osnovala Centar za mali biznis (CMB) kao dio svog razvojnog sektora. Uspostavljanje CMB je rezultat realizacije projekta “Osnivanje Centra za mali biznis Banjaluke” u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i projekta „ Lokalno demokratsko upravljanje za povratak i obnovu“.

CMB je osnovan s ciljem da postane glavni gradski centar za podršku razvoju malog biznisa (zanatstva, kućne radinosti, servisa) koji će kroz svoje aktivnosti uticati na smanjene stope nezaposlenosti stanovništva a naročito najugroženijih kategorija (invalidi, žene, demobilisani borci stariji radnosposobni i dr).

Katalog starih zanata

AKTIVNOSTI CMB

Informisanje
• Registracija djelatnosti – koraci, dokumentacija i postupak
• Stručni savjeti – osnivanje i razvoj preduzeća
• Izvori finansiranja za pokretanje biznisa – podsticaji, razvojni programi, krediti, projekti i programi

Obuke
• Izrada biznis planova
• Istraživanje tržišta, priprema marketing plana
• Dizajniranje proizvoda i osvajanje tržišta
• Razvoj preduzeća – nove ideje, inovacije, tehnologije
• Specijalizovani programi obuke

Prateće aktivnosti
• Promocija – organizacija izložbi i nastupa na sajmovima i priprema kataloga i promo-materijala
• Udruživanje, umrežavanje, klasteri
• Priprema zajedničkih projekata

Innovation Centre Banja Luka (ICBL) was established in 2010, as a first combined modernly equipped center in B&H for support and development of entrepreneurship and job creation through improvement of products and services based on knowledge and application of innovative and advanced technologies.

In cooperation with accredited companies, educational institutions and experts with long experience in business and academic communities, ICBL provides lifelong learning opportunities through delivery of commercial, certified internationally and nationally recognized training courses and informal training courses, seminars and workshops in areas of business, computer science, computer engineering and project management  in the form of traditional and eLearning.

With the aim of becoming a driving force of innovation society in B&H and linking science and R&D to business sector, we are providing incubation and business development services, as well as market-oriented and professional consulting, training and conference facilities.

For more information click here http://icbl.ba/

Inovacioni centar Banja Luka predstavlja prvi moderno opremljeni kombinovani centar za podršku i razvoj preduzetništva u Republici Srpskoj, čvrsto opredjeljen u namjeri da podrži razvoj kompanija koje su sposobne da širokom tržištu ponude napredna komercijalna rješenja u vidu proizvoda, usluga, zapošljavanja i unapređenja poslovnih procesa zasnovanih na znanju i primjeni inovativnih i naprednih tehnologija.

Pružajući podršku preduzetnicima i izgradnji uspješnih kompanija, ICBL svojim korisnicima, koji su u začetku svoje ideje ili žele da razviju poslovnu priču, kroz inkubaciju, nudi sve neophodne elemente za uspješan profesionalni razvoj kroz široki spektar usluga profesionalnog savjetovanja uz pomoć dokazanih uspješnih metodologija korištenih u razvijenim zemljama iz oblasti koje sa sobom donose inovaciju – od organizacionih procesa do novih poslovnih ideja.

ICBL takođe, u saradnji sa akreditovanim kompanijama, obrazovnim institucijama i stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom u privredi i akademskoj zajednici, pruža usluge stručnog usavršavanja kroz isporuku komercijalnih, međunarodno sertifikovanih i nacionalno priznatih kurseva za obuku, te neformalnih kurseva, seminara i radionica iz oblasti poslovanja, informacionih tehnologija, projektnog menadžmenta, u formi tradicionalnog i eObrazovanja.

Za vise informacija pogledate http://icbl.ba/

The City Development Agency carries out activities on the preparation and implementation of investment projects on a daily basis. The investment projects are planned to be used as an accelerator for the accomplishment of strategic goals of economic and overall development of the City of Banja Luka and surrounding areas. Implementation of the projects will create conditions for the increase in the number of small and medium-sized enterprises, increase in the number of the employed, growth of export, contribution to the growth of gross domestic product, which would then contribute to the creation of favourable entrepreneurial atmosphere.

Gradska razvojna agencija svakodnevno sprovodi aktivnosti na pripremi i realizaciji investicionih projekata kojim se planira ubrzati ostvarivanje strateških ciljeva privrednog i ukupnog razvoja grada Banja Luka i šire. Realizacijom ovih projekata stvoriće se uslovi za rast broja malih i srednjih preduzeća, porast broja zaposlenih, povećanje izvoza, doprinos rastu bruto društvenog proizvoda, a što bi doprinijelo stvaranju povoljne preduzetničke klime.

The City of Banja Luka has got a very favourable strategic position in the European continet which allows investors to easily access entire market of the European Union, Central and Eastern Europe. It is 50 km away from the Sava River and 60 km from the Pan-European Corridor X, via which a very good road connection can be established with Zagreb (182 km), Belgrade (327 km), Ljubljana (253 km), Vienna (386 km), Budapest (336 km), and further toward Western and Eastern European countries.
(more…)

Grad Banja Luka ima veoma povoljnu stratešku poziciju na evropskom kontinentu koja investitorima omogućava lak pristup cjelokupnom tržištu Evropske unije, centralne i istočne Evrope. Udaljena je 50 km od rijeke Save i 60 km od Panevropskog koridora X, preko koga se ostvaruje dobra drumska povezanost sa Zagrebom (182 km), Beogradom (327 km), Ljubljanom (253 km), Bečom (386 km), Budimpeštom (336 km), te dalje prema zemljama zapadne i istočne Evrope.
(more…)

                                         10 RAZLOGA ZA ULAGANJE U BANJU LUKU

1.    Geostrateški položaj

2.    Dobra saobraćajna  povezanost

3.    Liberalizovana trgovina

4.    Stimulativna poreska politika

5.    Monetarna stabilnost

6.    Pogodnosti za strane investitore

7.    Stabilan bankarski sistem i prisustvo stranih banaka

8.    Obučena radna snaga po konkurentnoj cijeni

9.    Univerzitetski grad

10.  Ugodno poslovno i životno okruženje

        10 REASONS TO INVEST IN BANJA LUKA 

1.    Geostrategic position
2.    Good traffic connection
3.   Liberalised trade
4.   Encouraging tax policy
5.   Monetary stability
6.   Favourable treatment of foreign investors
7.   Banking system stability and presence of foreign banks
8.   Trained labour force according to competitive price
9.   University city 
10. Comfortable place for work and living

Pravne forme privrednih društava u smislu ovog zakona su:

 • Ortačko društvo, (o.d.);
 • Komanditno društvo, (k.d.);
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i
 • Akcionarsko društvo (a.d) (otvoreno i zatvoreno).
Postupak registracije poslovnih subjekata  (privredna društva i druga pravna lica osnovana sa ciljem obavljanja privredne djelatnosti), nakon notarske obrade i/ili ovjere osnivačke dokumentacije, započinje podnošenjem prijave subjekta registracije u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF, gdje i završava preuzimanjem obrađene dokumentacije.

To znači da poslovni subjekat nije dužan više da se obraća nadležnom privrednom registarskom sudu, Republičkom zavodu za statistiku i Poreskoj upravi Republike Srpske, pojedinačno, a u cilju okončanja svih aktivnosti potrebnih za početak obavljanja privredne aktivnosti.

Najčešći oblik osnivanja preduzeća jeste osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću.

Izdavanje odobrenja za obavljanje, promjenu podataka i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti je u nadležnosti Odjeljenja za privredu gradske uprave  Banja Luka i sve potrebne informacije možete saznati ovdje.

Koraci u procesu registracije