Gradska razvojna agencija učestvovala na sastanku povodom početka druge faze projekta Market Makers

Dana 02.08.2017. godine, u Sarajevu je održan seminar MarketMakers faza 2 – sastanak sa ko-moderatorima, na koji su pozvani i predstavnici Gradske razvojne agencije Banja Luka. Glavna tema ovog sastanka je bilo predstavlјanje uslova za potencijalne ko-implementatore projekta. Gradska razvojna agencija Banja Luka ispunjava kriterijum pružanja profesionalnih usluga, a poziv za ovu grupu projekata će biti objavlјen u septembru/oktobru 2017. godine.

Projekаt MarketMakers je podržan od strane Vlade Švajcarske i predstavlјa dio napora Švajcarske da pomogne BiH u tranziciji ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji i decentralizovanom, demokratskom političkom sistemu, sa dugoročnom perspektivom ka evropskim integracijama. Projekat ima ukupno trajanje od osam i po godina, i cilј je doprinijeti pobolјšanom pristupu za mlade ka bolјim i unosnim poslovnim prilikama.

Faza 2 projekta traje od juna 2017. do maja 2021. godine i plan je da se kreira 2500 novih radnih mjesta (zapošlјavanje i samozapošlјavanje). U suštini, ovaj projekat predstavlјa program za kreiranje poslova preko već postojećih servisa koji nisu dovolјno iskorišteni; za traženje načina pobolјšanja tržišta i kreiranje novih servisa. Fokus se stavlјa na tržište, a ne na firme. Zbog toga se saradnja uspostavlјa sa lokalnim razvojnim agencijama i to je i glavni uslov koji organizacija mora ispuniti da bi mogla stupiti u partnerstvo.

Gradska razvojna agencija je uspostavila kontakte i razmijenila bitne informacije sa organizatorima i drugim učesnicima, pa se u budućnosti planira neki vid saradnje.

Nakon objavlјenog javnog poziva, Agencija će pripremiti projekat i kandidovati ga.

Više informacija o MarketMakers projektu se može naći na stranici http://www.marketmakers.ba/.