Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošlјavanja u 2017. godini

I – Predmet poziva

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u funkciji zapošlјavanja poslodavcima i nezaposlenim licima koji obavlјaju djelatnost na području grada, odnosno imaju prebivalište na području Grada Banja Luka.

II – Namjena i iznos podsticajnih sredstava

Podsticaji su namjenjeni:

− privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima, poslovnim jedinicama privrednih društava i izdvojenim poslovnim jedinicama samostalnih preduzetnika registrovanim na području grada Banja Luka, koji obavlјaju proizvodnu ili uslužnu djelatnost, u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM,

− nezaposlenim licima, prijavlјenim na evidenciji JU Zavoda za zapošlјavanje RS, Filijala Banja Luka – Biro Banja Luka, u ukupnom iznosu od 220.000,00 KM.

III – Uslovi za ostvarivanje prava na subvencije

I Pravo na podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošlјavanja imaju pravna lica i samostalni preduzetnici iz oblasti proizvodne ili uslužne djelatnosti, koji ispunjavaju slјedeće uslove:

 • Da su  registrovani  za  obavlјanje  djelatnosti  prije  objave  javnog  poziva  za dodjelu podsticaja;
 • Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
 • Da imaju najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno vrijeme, uklјučujući i vlasnika, ukoliko se radi o samostalnom preduzetniku;
 • Da u prethodnih šest mjeseci nisu smanjili broj zaposlenih, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
 • Da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak;
 • Da u finansijskom izvještaju nemaju iskazan gubitak iznad visine kapitala;
 • Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Banja Luka (porez na nepokretnosti, komunalne takse i );
 • Da posjeduju predračun za nabavku osnovnog sredstva (za podsticaj 1, član 6 Pravilnika o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošlјavanja);
 • Da je ugovor sa sertifikacijskom kućom potpisan u tekućoj godini (za podsticaj pod rednim brojem 2, član 6 Pravilnika o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošlјavanja);
 • Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene javnim

II  Pravo  na  subvencije  za  samozapošlјavanje  imaju  nezaposlena  lica  koja ispunjavaju slјedeće uslove:

 • Da su u toku kalendarske godine pa do okončanja Javnog poziva registrovali djelatnost u oblasti proizvodnje, proizvodnog i uslužnog zanatstva na području Grada;
 • Da su prije registracije zanatsko preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva bili evidentirani na Zavodu za zapošlјavanje – Biro Banja Luka.

IV – Kriterijumi za dodjelu subvencija

 1. Podsticajna sredstva      za    povećanje    produktivnosti  i  konkurentnosti privrednika u funkciji zapošlјavanja
 • Podsticaj 1: Sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava u cilјu tehnološkog razvoja malih i srednjih preduzeća – maksimalna sredstva za ove namjene utvrđuju se u visini do 30% od visine uloženih sredstava podnosioca prijave i ne mogu biti veća od 30.000,00 KM;

Podsticajna sredstva se mogu koristiti za slјedeće namjene: kupovina osnovnih sredstava, nabavka informatičke opreme i poslovnog softvera.

 • Podsticaj 2: Sufinansiranje dijela troškova uvođenja standarda kvaliteta – sertifikacija u cilјu pobolјšanja konkurentnosti i izvoza – maksimalna sredstva za ove namjene utvrđuju se u visini do 30% od visine uloženih sredstava podnosioca prijave i ne mogu biti veća od 5.000,00 KM;

Podsticajna sredstva se mogu koristiti u slјedeće namjene: uvođenje EU standarda kvaliteta, sertifikacija proizvodnje i  proizvoda namjenjenih izvozu, pokriće dijela troškova za sticanje prava upotrebe znakova kvaliteta.

 • Podsticaj 3: podsticajna sredstva za prekvalifikaciju radnika u cilјu obezbjeđenja deficitarnih zanimanja i osiguranja adekvatne radne snage koja je neophodna za rast konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, te i da se podstaknu nova zapošlјavanja – maksimalna sredstva za ove namjene utvrđuje se u visini do 80% od visine uloženih sredstava podnosioca prijave i ne mogu biti veća od 20.000,00 KM.

Podsticajna sredstva mogu koristiti poslodavci koji imaju potrebu za radnom snagom koja je deficitarna na tržištu rada. Deficitarna zanimanja u Banjoj Luci prema podacima Zavoda za zapošlјavanje – Filijala Banja Luka su: obućar, konfekcionar tekstila, moler, tesar, stolar, tapetar, armirač, zavarivač, zidar, pekar, grafički tehničar, elektroničar i tehničar za računarsku tehniku.

Poslodavac koji koristi ovaj vid podsticaja obavezan je da zaposli najmanje 50% obučenih radnika za koje je ostvario pravo na podsticaj.

Bodovna lista

Parametri Broj bodova
Proizvodna djelatnost 10
Uslužna djelatnost 5
Unapređenje proizvodnje
Proizvodnja finalnog proizvoda 10
Proizvodnja poluproizvoda ili proizvoda nižeg stepena finalizacije 5
Izvoz finalnog proizvoda 10
Izvoz poluproizvoda ili proizvoda nižeg stepena finalizacije 5
Zapošlјavanje novih radnika
3 i više 15
1-2 10
Očuvanje radnih mjesta- broja zaposlenih 5
Broj radnika za prekvalifikaciju:
5-10 i više 10
1-5 5
Kvalitet dostavlјenog projektnog prijedloga:
1.  Projekat je vrlo kvalitetan i jasno prezentovan, a budžet je popraćen narativnim opisom i objašnjenjem  

Od 26 do 40

2.  Projekat je vrlo kvalitetan i jasno prezentovan te je budžet djelimično popraćen narativnim opisom i objašnjenjem  

Od 11 do 25

3.  Projekat nije zadovolјavajućeg kvaliteta i nije adekvatno prezentovan, a budžet je nejasan Od 1 do 10
4.  Projekat je vrlo loš i loše prezentovan bez objašnjenja i budžeta 0
 1. Podsticajna sredstva za samozapošlјavanje
 • Subvencije za samozapošlјavanje namijenjene su nezaposlenim licima koja su bila prijavlјena na evidenciji Zavoda za zapošlјavanje – Biro Banja
 • U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticaja za zapošlјavanje od strane više lica koji osnivaju ortačku radnju, ukoliko isti ispunjavaju uslove za dodjelu, podsticaje mogu dobiti svi ortaci u skladu sa odredbama
 • Podsticaji se dodjelјuju za započinjanje vlastite djelatnosti uz uslov da djelatnost nastave obavlјati najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o dodjeli
 • Subvencije za samozapošlјavanje se dodjelјuju na slјedeći način:
  • za lice sa zvanjem PK/NK ostvaruje se podsticaj u iznosu od 3.000,00 KM,
  • za lice sa zvanjem KV ostvaruje se podsticaj u iznosu od 4.000,00 KM,
  • za lice sa zvanjem KV – pripravnik, ostvaruje se podsticaj u iznosu od 4.500,00 KM,
 • za lice sa zvanjem SSS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 5.000,00 KM,
 • za lice sa zvanjem SSS – pripravnik, ostvaruje se podsticaj u iznosu od 5.500,00 KM,
 • za lice sa zvanjem VŠS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 6.000,00 KM,
 • za lice sa zvanjem VŠS – pripravnik, ostvaruje se podsticaj u iznosu od 6.500,00 KM,
 • za lice sa zvanjem VSS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 7.000,00 KM,
 • za lice sa zvanjem VSS – pripravnik, ostvaruje se podsticaj u iznosu od 7.500,00 KM.

Bodovna lista

Parametri Broj bodova
Proizvodna djelatnost 10
Zanatska djelatnost 7
Uslužna djelatnost 5
Član porodice poginulog borca 10
Invalidno lice ili lice sa statusom RVI 9
Mladi bez roditelјskog staranja 8
Demobilisani borac prve kategorije 7
Podnosilac prijave živi u višečlanom domaćinstvu:

a) Domaćinstvo od 7 i više članova b) Domaćinstvo od 5 do 6 članova   v) Domaćinstvo do 4 i manje članova

10
5
0
Lice starije od 50 godina 5
Lice mlađe od 30 godina 5
Samohrani roditelј 5
Kvalitete prezentovane poslovne ideje:
5.  Ideja je vrlo kvalitetna i jasno prezentovana, a budžet je popraćen narativnim opisom i objašnjenjem Od 26 do 40
6.  Ideja je kvalitetna i dobro prezentovana te je budžet djelimično popraćen narativnim opisom i objašnjenjem Od 11 do 25
7.  Ideja nije zadovolјavajućeg kvaliteta i nije adekvatno prezentovana, a budžet je nejasan Od 1 do 10
8.  Ideja je vrlo loša i loše prezentovana bez objašnjenja i budžeta 0

Vrsta djelatnosti se utvrđuje isklјučivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti. Pretežna djelatnost ne može se mijenjati u toku javnog poziva za dodjelu podsticaja.

Za podnosioce zahtjeva koji ispunjavaju opšte uslove za dodjelu podsticaja, u cilјu edukacije i unapređenja poslovanja organizovaće se besplatna obuka za izradu biznis plana, koji predstavlјa sastavni dio tražene dokumentacije. Obuka će biti organizovana od strane Gradske razvojne agencije.

V   – Doznačavanje sredstava

Podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošlјavanja doznačavaju se u ukupnom iznosu po zaklјučenju ugovora, a u skladu sa uslovima definisanim ugovorom.

Subvencije za samozapošlјavanje, doznačavaju se nezaposlenom licu u visini od 60% odobrenih sredstava po započinjanju sopstvenog posla (registracija preduzetnika), 20% nakon 6 mjeseci i 20% nakon 12 mjeseci po zaklјučenju ugovora.

VI   – Potrebna dokumentacija

 • Privredna društva i samostalni preduzetnici za dodjelu podsticajnih sredstava za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošlјavanja, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu slјedeća dokumenta:
  • Rješenje o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjelјenje za privredu Gradske uprave Banja Luka);
  • Obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima (za pravna lica) – (izdaje APIF);
  • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (izdaje Poreska uprava Republike Srpske) i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH);
  • Uvjerenje o  broju  zaposlenih  radnika  i  izmirenim  obavezama  prema  istim

(izdaje Poreska uparva Republike Srpske);

 • Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Banja Luka (porez na nepokretnosti, komunalne takse i dr.) – (izdaje Poreska uprava Republike Srpske);
 • Uvjerenje da nije pod stečajem ili likvidacijom;
 • Predračun za nabavku osnovnog sredstva (za podsticaj 1);
 • Ugovor sa sertifikacijskom kućom potpisan u tekućoj godini (za podsticaj 2);
 • Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnesenoj
 • Nezaposlena lica, uz propisani obrazac zahtjeva za samozapošlјavanje, prilažu slјedeća dokumenta:
  • Ovjerenu fotokopiju lične karte;
  • Uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošlјavanje – Biro Banja Luka;
  • Rješenje o registraciji (izdaje Odjelјenje za privredu Gradske uprave Grada Banja Luka) ili potvrdu o upisu u registar komercijanog polјoprivrednog gazdinstva kod APIF-a za subjekte koji obavlјaju djelatnost na području grada Banja Luka;
  • Rješenje nadležnog  organa  ili  potvrda  nadležne  institucije,  za  lica  sa posebnim statusom;
  • Biznis plan – nakon završene obuke;
  • Komisija zadržava  pravo  da,  pored  navedenih,  naknadno  zatraži  i  dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnesenoj
 • Prijavni obrazac za dodjelu podsticaja u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Po potrebi, Komisija za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu subvencija ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.

VII    – Razmatranje zahtjeva

Ispunjenost uslova i ocjenu zahtjeva za dodjelu podsticaja na osnovu utvrđenih opštih i posebnih kriterijuma, utvrđuje Komisija imenovana rješenjem gradonačelnika, te sačinjava prijedlog rang liste.

Na prijedlog Komisije, gradonačelnik donosi odluku o dodjeli i visini podsticaja, a sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno se zaklјučuje ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

VIII    – Zaklјučenje ugovora

Pri potpisivanju ugovora korisnik podsticaja dužan je da dostavi dokaz o zasnivanju radnog odnosa za lica koja se zapošlјavaju (obrazac 3100 iz Poreske uprave o prijavi radnika), te bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu, kao instrument obezbjeđenja. Korisnici Podsticaja 1 dužni su dostaviti fakturu za kupovinu osnovnog sredstva.

U slučaju da korisnik podsticaja prilikom potpisivanja ugovora nije u mogućnosti da dostavi dokaze o zasnivanju radnog odnosa za lica koja se zapošlјavaju, iste je dužan dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

IX   – Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom dostavlјaju se poštom ili lično u zapečaćenim

kovertama na adresu Gradska uprava Grada Banja Luka, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka, sa naznakom ”Prijava na Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošlјavanja u 2017. godini”.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavlјivanja javnog poziva Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti predmet razmatranja.

X   – Ostale napomene

Javni poziv, prijavni obrazac i Pravilnik o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošlјavanja, dostupni su na web stranicama Gradske uprave Grada Banja Luka i Gradske razvojne agencije Banja Luka (www.banjaluka.rs.ba, www.cidea.org).

Dodatne informacije u vezi poziva, mogu se dobiti u prijemnoj kancelariji Odjelјenja za privredu, kancelarija br. 21 ili na broj telefona 051/244-588.

Pravilnik
Obrazac za podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja
Obrazac za podsticajna sredstva za samozapošljavanje
Javni poziv