Pristup finansijskim sredstvima

Bankarski sektor Republike Srpske je stabilan i likvidan. U bankarskom sektoru Republike Srpske posluje osam banaka sa većinskim privatnim kapitalom, uz dominaciju stranog privatnog kapitala.

U cilju stimulisanja investicija, pored klasičnih komercijalnih kreditnih linija koje banke nude, na raspolaganju su i sljedeća podsticajna sredstva:

Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15) sadrži pogodnosti za investitore. Ovim zakonom ukinut je porez na dividendu, te su uvedene i značajne novine za oporezivanje dohotka od stranih izvora u pozitivnom smislu. Definisani su uslovi dobijanja statusa kvalifikovanog investitora na osnovu čega investitor stiče poreske povlastice za godišnji dohodak.

Zakon o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 94/15, 1/17) omogućava umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja u opremu, postrojenja i nepokretnosti u slučaju kada se ona koriste za obavljanje vlastite registrovane proizvodne djelatnosti. U slučaju zapošljavanja na neodređeno vrijeme 30 novih radnika u toku kalendarske godine predviđeno je umanjenje poreske osnovice za iznos plaćenog poreza na dohodak i doprinosa za te radnike. Čitaj dalje

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je ključna organizacija na tržištu rada, koja učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji projekata zapošljavanja koji su u skladu sa Strategijom zapošljavanja Republike Srpske  kao i Akcionim planom zapošljavanja za realizaciju Strategije za svaku godinu pojedinačno.
Zavod provodi projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske, na bazi Pravilnika o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, a putem javnog poziva: Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja u 2018. godini.

Svi aktuelni javni pozivi Zavoda nalaze se na ovdje.

Detaljnije o ovom i drugim programima Zavoda dostupno je na www.zzzrs.org

Kreditne linije Investiciono razvojne banke Republike Srpske

Investiciono razvojna banka Republike Srpske nudi više kreditnih linija sa stimulisanim  kamatnim  stopama, dužim periodom otplate te niskim troškovi obrade i ostalim troškovima koji mogu nastati u vezi s odobravanjem kredita
Korisnici sredstava fondova kojima upravlja IRB RS mogu biti pravna i fizička lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, za projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srpske.
Više informacija o kreditnim linijama IRB-a moguće je naći na internet stranici.
Kreditne linije IRB-a se plasiraju preko komercijalnih banaka

Podsticaji Ministarstva nauke i tehnologije za uvođenje novih tehnologija i inovacija

U skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14) opšti interes i strateški ciljevi u oblasti tehnološkog razvoja ostvaruju se putem programa: istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja; podsticanja pronalazaštva, inovacija i zaštite intelektualnog vlasništva; transfera znanja i tehnologija i podsticanje primjene rezultata naučnoistraživačkog rada;  podrške organizacijama za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija.

Podsticaji za navedene programe se dodjeljuju prema posebnim pravilnicima:

  • Pravilnik o postupku i mjerilima finansijske podrške organizacijama za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 12/14).
  • Pravilnik o postupku i mjerilima za finansijsku podršku projektima razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/15),
  • Pravilnik o postupku i mjerilima za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/15).

Sredstva iz budžeta Ministarstva trgovine i turizma za finansiranje manjih projekata iz oblasti turizma

Realizacija Programa raspodjele namjenskih sredstava za razvoj turizma iz tekućeg i kapitalnog granta zasniva se na usvojenoj Strategiji razvoja turizma Republike Srpske za period 2011 – 2020. godina („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/11), Ekonomskoj politici Republike Srpske za 2014. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 107/13), Zakonu o Budžetu Republike Srpske za 2014. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 107/13, 65/14) i na osnovu Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 31/12, 78/14).

S tim u vezi, dodijela namjenskih sredstava za razvoj turizma vrši se na osnovu:

  • Javnog konkursa Ministarstva trgovine i turizma,
  • Zaključaka Vlade Republike Srpske,
  • Člana 17. Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (projekti koji su planirani strateškim dokumentima, tj. Strategijom razvoja turizma Republike Srpske za period 2011-2020. godina i Ekonomskom politikom za finansiranje),
  • Člana 19. Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (projekti finansirani u iznosu do 5.000 KM).