Privreda Banjaluke

Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, na području grada Banje Luke, odnosno na površini od 1.239 kvadratna kilometra, bilo je 199.191 stanovnik, iz čega slijedi da prosječna gustina naseljenosti iznosi 160,77 stanovnika na kvadratni kilometar. Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz oktobra 2013. godine, na području grada je popisano 65.225 domaćinstava i 87.986 stanova. Republički zavod za statistiku izvršio je procjenu broja stanovinka za 2014. godinu, prema kojoj je na na području grada Banje Luke 230.616 stanovnika, a time je i gustina naseljenosti na području Banje Luke 186,13 stanovnika na kvadratni kilometar.

Analiza stanja u sektoru MSP-a i preduzetništva

Privredna kretanja januar 2018

Struktura i broj preduzeća prema Baza CLER

Struktura i broj preduzeća prema Bazi CLER

Broj zaposlenih prema podacima Poreske uprave RS, Odjeljenja za privredu i Odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banjaluka

Pregled broja nezaposlenih u Birou Banja Luka po zanimanjima

Pregled broja nezaposlenih u Birou Banja Luka po zanimanjima