Radna i boravišna dozvola

Strani radnici – radna dozvola

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, uslova određenih kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca, stranac mora da ispunjava i poseban uslov da ima radnu dozvolu izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Radnu dozvolu za zaključivanje ugovora o radu sa strancem izdaje filijala Zavoda za zapošljavanje nadležna prema sjedištu poslodavca, a na osnovu zahtjeva istog. Izdavanje radnih dozvola definisano je Zakonom o zapošljavanju stranaca i lica bez državljanstva („Sl. Glasnik RS”, br. 24/09 i 117/11).

Stranci sa odobrenim stalnim boravkom u BiH, stranci sa odobrenom međunarodnom zaštitom u BiH i stranci sa odobrenom privremenom zaštitom imaju pravo na rad u Republici Srpskoj kao i njeni građani, bez obaveze pribavljanja radne dozvole.

Filijala Zavoda ne može izdati radnu dozvolu ako na evidenciji nezaposlenih u birou prema sjedištu poslodavca ima nezaposlenih lica odgovarajuće stručne spreme, koja ispunjavaju uslove tražene zahtjevom osim u slučajevima kada nezaposleno lice sa evidencije odbije zaposlenje u traženoj struci.

Izuzetno od ovog rješenja, stranim ulagačima ili osnivačima privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u Republici, filijala Zavoda će izdati radnu dozvolu bez obzira da li na evidenciji nezaposlenih ima lica koja ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za izdavanje radne dozvole.

Ukratko o potrebnoj dokumentaciji:

  • LJekarsko uvjerenje samo kod prvog zahtjeva
  • Nije potrebno nostrifikovati diplomu, ovjerena kopija diplome kao dokaz
  • Vrijeme obrade kratko.

Uz zahtjev za izdavanje radne dozvole poslodavac je dužan da priloži:

  • rješenje o registraciji, nadležnog organa za obavljanje djelatnosti poslodavca,
  • podatke o strancu sa kojim namjerava zaključiti ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, a naročito: ime i prezime, imena i prezimena roditelja, datum rođenja, pol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja u zemlji porijekla, broj datum i mjesto izdavanja važećih putnih isprava,
  • podatke o radnom mjestu ili vrsti posla, te uslovima rada,
  • obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca – opis posla na koji se stranac zapošljava i vrsta stručne spreme i stručnih znanja i kvalifikacija koji se traže za obavljanje tog posla,
  • ljekarsko uvjerenje (samo prilikom prve radne dozvole) i
  • ovjerenu kopiju pasoša.

Strani radnici – boravišna dozvola

Strano lice koje radi u Republici Srpskoj dužno je pored radne, posjedovati i boravišnu dozvolu. Izdavanje boravišnih dozvola ima zakonsko uporište u Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu («Službeni glasnik BiH», br. 36/08 i 87/12).