ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину

I – Предмет јавног позива

Предмет овог јавног позива је додјела субвенција пословним субјектима у области туризма и угоститељства на територији Града Бања Лука (у даљем тексту: Града), који су нарочито погођени кризом изазваном covid-19“ вирусом и којима је у 2021. години био забрањен или ограничен рад.

II – Намјена субвенција пословним субјектима у области туризма и угоститељства

Корисници субвенција могу бити пословни субјекти чије су шифре претежне дјелатности сљедеће: 55.10 – хотели и сличан смјештај, 55.20 – одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор (хостели, мотели), 79.11 – дјелатности путничких агенција, 79.12 – дјелатности тур-оператора, 56.30 – ноћни клуб, 56.10 –  само свадбени салон и 68.20 – само свадбени салон, 90.01 – извођачка умјетност и 90.02 – помоћне дјелатности у извођачкој умјетности.

Врста дјелатности се утврђује искључиво према регистрованој претежној дјелатности. Претежна дјелатност не може се мијењати у току Јавног позива за додјелу субвенција.

а) Хотели, мотели, хостели (претежне шифре дјелатности 55.10 и 55.20):

Субвенција се може одобрити у сљедећим износима:

Хотели, мотели и хостели,  – највише до 450 КМ по соби, и то:

– хотели са 4 или 5 звјездица највише до 450 KМ  по соби;

– хотели са 3 и мање звјездица, хостели и мотели највише до 350 КМ по соби.

Максималан износ по поједином пословном субјекту који располаже са капацитетом до 50 соба износи до 15.000 КМ;

Mаксималан износ по поједином пословном субјекту који располаже са капацитетом од 51 до 100 соба износи до 30.000 КМ;

Максималан износ по поједином пословном субјекту који располаже са капацитетом више од 100 соба износи до 50.000 КМ.

б) Туристичке агенције, тур-оператори и извођачка дјелатност (претежне шифре дјелатности 79.11, 79.12, 90.01 и 90.02):

Субвенција туристичким агенцијама, тур-операторима и извођачкој дјелатности износи највише до 1.000 КМ по запосленом раднику.

в) Свадбени салони и ноћни клубови (претежне шифре дјелатности 56.30, 56.10 и 68.20):

Субвенција свадбеним салонима и ноћним клубовима се може одобрити у износу до 7.000 КМ по пословном субјекту.

III – Општи услови

Корисник субвенције може бити пословни субјект:

 • који је регистрован за обављање дјелатности са сједиштем на територији Града;
 • над којим није покренут или отворен стечајни односно ликвидациони поступак;
 • који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом или да износ неизмирених обавеза није већи од износа доспјелих обавеза за задња три мјесеца;
 • који испуњава и друге услове утврђене јавним позивом.

Под појмом пословни субјекти подразумијевају се привредна друштва и самостални предузетници.

IV – Посебни услови

Право на субвенцију пословним субјектима у области туризма и угоститељства имају привредна друштва и самостални предузетници, који испуњавају сљедеће услове:

а) Хотели, мотели, хостели (претежне шифре дјелатности 55.10 и 55.20)

 • да је регистрован као угоститељски објекат за дјелатности врсте: хотел, мотел или хостел (претежне шифре дјелатности: 55.10 и 55.20), у складу да прописима из области угоститељства, са више од 5 соба,
 • да у првом полугодишту 2020. године има смањене приходе више од 40% у односу на приходе из истог периода 2019. године (за новорегистроване субјекте, регистроване у току 2019. године, користе се упоредни показатељи за мјесеце у којима је пословни субјект пословао и у 2019. и 2020. години),
 • да је на дан 31.12.2020. године измирио обавезе за боравишну таксу,
 • да на дан 31.12.2020. године има најмање три (3) запослена радника са пуним радним временом.

б) Туристичке агенције, тур-оператори и извођачка дјелатност (претежне шифре дјелатности 79.11, 79.12, 90.01 и 90.02)

 • да је регистрован као туристичка агенција, тур-оператор или извођачка дјелатност (претежне шифре дјелатности: 79.11, 79.12, 90.01 и 90.02),
 • да у првом полугодишту 2020. године има смањене приходе више од 40% у односу на приходе из истог периода  2019. године (за новорегистроване субјекте, регистроване у току 2019. године, користе се упоредни показатељи за мјесеце у којима је пословни субјект пословао и у 2019. и 2020. години),
 • да на дан 31.12.2020. године има најмање једног (1) запосленог радника са пуним радним временом.

в) Свадбени салони и ноћни клубови (претежне шифре дјелатности 56.30, 56.10 и 68.20)

 • да је регистрован као свадбени салон или ноћни клуб (претежне шифре дјелатности: 56.30, 56.10, 68.20),
 • да у првом полугодишту 2020. године има смањене приходе више од 40% у односу на приходе из истог периода 2019. године (за новорегистроване субјекте, регистроване у току 2019. године, користе се упоредни показатељи за мјесеце у којима је пословни субјект пословао и у 2019. и 2020. години),
 • да на дан 31.12.2020. године има најмање два (2) запослена радника са пуним радним временом.

V – Дозначавање средстава

Субвенција пословним субјектима у области туризма и угоститељства дозначава се једнократно у укупном износу.

VI – Потребна документација

Привредна друштва и самостални предузетници за додјелу субвенције пословним субјектима у области туризма и угоститељства, уз прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:

 • Решење о регистрацији привредног друштва (издаје Окружни привредни суд Бања Лука), или рјешење о регистрацији предузетника (издаје Одјељење за привреду Градске управе Бања Лука);
 • Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (само за привредна друштва) – (издаје АПИФ);
 • Увјерење о измиреним пореским обавезама (издаје Пореска управа Републике Српске); за хотеле, мотеле и хостеле Увјерење о измиреним пореским обавезама које укључују и боравишну таксу (издаје Пореска управа Републике Српске) и увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а (издаје Управа за индиректно опорезивање БиХ);
 • Увјерење о броју запослених радника (издаје Пореска управа Републике Српске);
 • Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бања Лука (издаје Одјељење за финансије Градске управе Бања Лука);
 • Увјерење да није под стечајем или ликвидацијом (само за привредна друштва) –(издаје Окружни привредни суд Бања Лука);
 • Финансијске извјештаје за период 01.01. – 30.06.2020. и за исти период 2019. године, (за субјекте регистроване у току 2019. године користе се упоредни показатељи за мјесеце у којима је пословни субјект пословао и у 2019. и у 2020. години), потписане и овјерене од стране лиценцираног рачуновође:

а) Самостални предузетници који имају статус малог предузетника прилажу пореске пријаве по мјесецима (образац 1007) потписане и овјерене од стране лиценцираног рачуновође;

б) Самостални предузетници који немају статус малог предузетника прилажу годишњу пореску пријаву за порез на доходак (образац 1004) и књигу прихода за тражени период потписану и овјерену од стране лиценцираног рачуновође;

в) Друштва са ограниченом одговорношћу прилажу бруто биланс за тражени период или полугодишњи финансијски извјештаj потписан и овјерен од стране лиценцираног рачуновође;

г) Акционарска  друштва прилажу полугодишњи финансијски извјештај потписан и овјерен од стране лиценцираног рачуновође;

 • Рјешење о категоризацији угоститељских објеката (издаје Министарство трговине и туризма Републике Српске).

Пријава се подноси: Одјељењу за привреду.

Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објаве Другог јавног позива.

Комисија задржава право да накнадно затражи документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднесеној пријави.

Образац захтјева за додјелу субвенција мора бити у потпуности читко попуњен, јер се у противном неће узети у разматрање.

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији. Неблаговремени захтјеви неће бити предмет разматрања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти, путем протокола у канцеларији број 14 Градске управе (радним даном од 08,00 до 15,00 часова) или поштом на адресу: Град Бања Лука, Одјељење за привреду, Трг Српских владара 1, 78000 Бања Лука, са назнаком: Пријава на Други јавни позив за додјелу субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину.

Пријавни образац се може преузети сваког радног дана од 8,00 – 16,00 часова у приземљу зграде Градске управе Града Бања Лука, Трг Српских владара број 1, испред канцеларије 16, као и на интернет страници Града Бања Лука www.banjaluka.rs.ba.

VIIРазматрање захтјева и одобравање субвенција

Испуњеност услова за додјелу субвенција на основу утврђених општих и посебних услова, утврђује Комисија за провођење поступка додјеле субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину (у даљем тексту: Комисија) именована рјешењем Градоначелника.

Комисија ће анализирати пристигле захтјеве, а за оне који испуњавају услове и критеријуме утврђене Правилником о условима и начину кориштења субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 31/21 и 38/21) извршити рангирање.

 Градоначелник на приједлог Комисије доноси одлуку о додјели субвенција.

VIII – Остале напомене

Јавни позив и пријавни образац и Правилник о условима и начину кориштења субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину, доступни су на web страницама Градске управе Града Бања Лука и Градске развојне агенције Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba, www.cidea.org).

Додатне информације у вези овог Јавног позива, могу се добити у Одјељењу за привреду на број телефона 051/244-444 локал 837 или на e-mail: privreda@banjaluka.rs.ba.

Пословни субјекти који су остварили право по основу првог Јавног позива за додјелу субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину немају право учешћа у Другом јавном позиву за додјелу субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину.

U OSTALIM VIJESTIMA