DRUGI JAVNI POZIV za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu

I – Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva na teritoriji Grada Banja Luka (u daljem tekstu: Grada), koji su naročito pogođeni krizom izazvanom „covid-19“ virusom i kojima je u 2021. godini bio zabranjen ili ograničen rad.

II – Namjena subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva

Korisnici subvencija mogu biti poslovni subjekti čije su šifre pretežne djelatnosti sljedeće: 55.10 – hoteli i sličan smještaj, 55.20 – odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor (hosteli, moteli), 79.11 – djelatnosti putničkih agencija, 79.12 – djelatnosti tur-operatora, 56.30 – noćni klub, 56.10 –  samo svadbeni salon i 68.20 – samo svadbeni salon, 90.01 – izvođačka umjetnost i 90.02 – pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti.

Vrsta djelatnosti se utvrđuje isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti. Pretežna djelatnost ne može se mijenjati u toku Javnog poziva za dodjelu subvencija.

a) Hoteli, moteli, hosteli (pretežne šifre djelatnosti 55.10 i 55.20):

Subvencija se može odobriti u sljedećim iznosima:

Hoteli, moteli i hosteli,  – najviše do 450 KM po sobi, i to:

– hoteli sa 4 ili 5 zvjezdica najviše do 450 KM  po sobi;

– hoteli sa 3 i manje zvjezdica, hosteli i moteli najviše do 350 KM po sobi.

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom do 50 soba iznosi do 15.000 KM;

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom od 51 do 100 soba iznosi do 30.000 KM;

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom više od 100 soba iznosi do 50.000 KM.

b) Turističke agencije, tur-operatori i izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02):

Subvencija turističkim agencijama, tur-operatorima i izvođačkoj djelatnosti iznosi najviše do 1.000 KM po zaposlenom radniku.

v) Svadbeni saloni i noćni klubovi (pretežne šifre djelatnosti 56.30, 56.10 i 68.20):

Subvencija svadbenim salonima i noćnim klubovima se može odobriti u iznosu do 7.000 KM po poslovnom subjektu.

III – Opšti uslovi

Korisnik subvencije može biti poslovni subjekt:

–   koji je registrovan za obavljanje djelatnosti sa sjedištem na teritoriji Grada;

–  nad kojim nije pokrenut ili otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak;

–   koji redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom ili da iznos neizmirenih obaveza nije veći od iznosa dospjelih obaveza za zadnja tri mjeseca;

– koji ispunjava i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

Pod pojmom poslovni subjekti podrazumijevaju se privredna društva i samostalni preduzetnici.

IV – Posebni uslovi

Pravo na subvenciju poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva imaju privredna društva i samostalni preduzetnici, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) Hoteli, moteli, hosteli (pretežne šifre djelatnosti 55.10 i 55.20)

–   da je registrovan kao ugostiteljski objekat za djelatnosti vrste: hotel, motel ili hostel (pretežne šifre djelatnosti: 55.10 i 55.20), u skladu da propisima iz oblasti ugostiteljstva, sa više od 5 soba,

–     da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda 2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

–   da je na dan 31.12.2020. godine izmirio obaveze za boravišnu taksu,

  • da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje tri (3) zaposlena radnika sa punim radnim vremenom.

b) Turističke agencije, tur-operatori i izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02)

–  da je registrovan kao turistička agencija, tur-operator ili izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti: 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02),

–  da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda  2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

–   da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje jednog (1) zaposlenog radnika sa punim radnim vremenom.

v) Svadbeni saloni i noćni klubovi (pretežne šifre djelatnosti 56.30, 56.10 i 68.20)

–   da je registrovan kao svadbeni salon ili noćni klub (pretežne šifre djelatnosti: 56.30, 56.10, 68.20),

–  da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda 2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

–   da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje dva (2) zaposlena radnika sa punim radnim vremenom.

V – Doznačavanje sredstava

Subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva doznačava se jednokratno u ukupnom iznosu.

VI – Potrebna dokumentacija

Privredna društva i samostalni preduzetnici za dodjelu subvencije poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

*   Rešenje o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjeljenje za privredu Gradske uprave Banja Luka);

*   Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (samo za privredna društva) – (izdaje APIF);

*   Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (izdaje Poreska uprava Republike Srpske); za hotele, motele i hostele Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama koje uključuju i boravišnu taksu (izdaje Poreska uprava Republike Srpske) i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH);

*   Uvjerenje o broju zaposlenih radnika (izdaje Poreska uprava Republike Srpske);

*  Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Banja Luka (izdaje Odjeljenje za finansije Gradske uprave Banja Luka);

*  Uvjerenje da nije pod stečajem ili likvidacijom (samo za privredna društva) –(izdaje Okružni privredni sud Banja Luka);

*  Finansijske izvještaje za period 01.01. – 30.06.2020. i za isti period 2019. godine, (za subjekte registrovane u toku 2019. godine koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i u 2020. godini), potpisane i ovjerene od strane licenciranog računovođe:

a) Samostalni preduzetnici koji imaju status malog preduzetnika prilažu poreske prijave po mjesecima (obrazac 1007) potpisane i ovjerene od strane licenciranog računovođe;

b) Samostalni preduzetnici koji nemaju status malog preduzetnika prilažu godišnju poresku prijavu za porez na dohodak (obrazac 1004) i knjigu prihoda za traženi period potpisanu i ovjerenu od strane licenciranog računovođe;

v) Društva sa ograničenom odgovornošću prilažu bruto bilans za traženi period ili polugodišnji finansijski izvještaj potpisan i ovjeren od strane licenciranog računovođe;

g) Akcionarska  društva prilažu polugodišnji finansijski izvještaj potpisan i ovjeren od strane licenciranog računovođe;

*   Rješenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata (izdaje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske).

Prijava se podnosi: Odjeljenju za privredu.

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objave Drugog javnog poziva.

Komisija zadržava pravo da naknadno zatraži dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnesenoj prijavi.

Obrazac zahtjeva za dodjelu subvencija mora biti u potpunosti čitko popunjen, jer se u protivnom neće uzeti u razmatranje.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Neblagovremeni zahtjevi neće biti predmet razmatranja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola u kancelariji broj 14 Gradske uprave (radnim danom od 08,00 do 15,00 časova) ili poštom na adresu: Grad Banja Luka, Odjeljenje za privredu, Trg Srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Prijava na Drugi javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu.

Prijavni obrazac se može preuzeti svakog radnog dana od 8,00 – 16,00 časova u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Banja Luka, Trg Srpskih vladara broj 1, ispred kancelarije 16, kao i na internet stranici Grada Banja Luka www.banjaluka.rs.ba.

VII – Razmatranje zahtjeva i odobravanje subvencija

Ispunjenost uslova za dodjelu subvencija na osnovu utvrđenih opštih i posebnih uslova, utvrđuje Komisija za provođenje postupka dodjele subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu (u daljem tekstu: Komisija) imenovana rješenjem Gradonačelnika.

Komisija će analizirati pristigle zahtjeve, a za one koji ispunjavaju uslove i kriterijume utvrđene Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 31/21 i 38/21) izvršiti rangiranje.

 Gradonačelnik na prijedlog Komisije donosi odluku o dodjeli subvencija.

VIII – Ostale napomene

Javni poziv i prijavni obrazac i Pravilnik o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu, dostupni su na web stranicama Gradske uprave Grada Banja Luka i Gradske razvojne agencije Banja Luka (www.banjaluka.rs.ba, www.cidea.org).

Dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva, mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu na broj telefona 051/244-444 lokal 837 ili na e-mail: privreda@banjaluka.rs.ba.

Poslovni subjekti koji su ostvarili pravo po osnovu prvog Javnog poziva za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu nemaju pravo učešća u Drugom javnom pozivu za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu.

U OSTALIM VIJESTIMA