Investment incentives in Republika Srpska

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Investicioni podsticaji u Republici Srpskoj ( Fiskalni i Nefiskalni )

Redni broj

Naziv podsticaja i kratak opis podsticaja

Institucija koja dodjeljuje podsticaj / Institucija koja sprovodi proceduru

1.

Subvencije za samozapošljavanje i zapošljavanje kod poslodavaca lica iz utvrđene ciljne grupe (Vlada Republike Srpske putem kredita Svjetske banke i sopstvenim učešćem kroz Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Jedinicu za koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske)

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

2.

Subvencije za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju i poboljšanje mobilnosti radne snage (Vlada Republike Srpske putem kredita Svjetske banke i sopstvenim učešćem kroz Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Jedinicu za
koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja i
socijalne zaštite Republike Srpske)

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

3.

Subvencije za zapošljavanje pripravnika sasrednjom stručnom spremom (iz sredstva
Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP)

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

4.

Subvencije za zapošljavanje pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

5.

Istraživanje u oblasti tehnološkog razvoja, transfer znanja i tehnologija i podsticanje primjene rezultata naučno-istraživačkog rada (Ovaj programse odnosi na finansijsku podršku projektima razvoja tehnologije, nabavke opreme ili učešće na
stručnim skupovima o razvoju tehnologije u Republici Srpskoj)

Ministarstvo nauke i tehnologije
Republike Srpske

6.

Program osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja (Ovaj program/mjera se odnosi na finansijsku podršku naučno-istraživačkim projektima iz oblasti osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja na zadatu temu ili slobodnu
temu po izboru projektnog tima.)

Ministarstvo nauke i tehnologije
Republike Srpske

7.

Programske aktivnosti za inovacionu djelatnost

Ministarstvo nauke i tehnologije
Republike Srpske

8.

Premija za priplodnu stoku

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

9.

Podrška razvoju tržišne proizvodnje mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

10.

Premija za proizvodnju mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

11.

Podrška pčelarskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

12.

Mjere za zaštitu zdravlja životinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

13.

Ostale obaveze – odnose se na utvrđene obaveze za mjere podrške stočarskoj proizvodnji propisane Pravilnikom

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

14.

Premija za proizvedeno i prodato voće i povrće

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

15.

Podrška po jedinici sjetvene površine/regres – Podsticajna sredstva za regresiranje vještačkog đubriva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

16.

Premija za sjemenski materijal

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

17.

Premija za sadni materijal

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

18.

Premija za industrijsko bilje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

19.

Mjere za zaštitu zdravlja biljaka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

20.

Premija za pšenicu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

21.

Premija za duvan

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

22.

Ostale obaveze – odnose se na utvrđene obaveze za mjere podrške biljnoj proizvodnji propisane Pravilnikom u 2010

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

23.

Investicije u poljoprivrednu mehanizaciju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

24.

Investicije u stočarskoj proizvodnji (osnovno stado, objekti, oprema)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

25.

Investicije u biljnoj proizvodnji (staklenici, plastenici, višegodišnji zasadi i oprema i organska biljna proizvodnja)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

26.

Unapređenje poljoprivrednog zemljišta
(odvodnjavanje, navodnjavanje i sl.)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

27.

Investicije u modernizaciju postojećih i izgradnju
novih prerađivačkih kapaciteta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

28.

Podrška organizaciji poljoprivrednih proizvođača i prerađivača
poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

29.

Unapređenje ljudskih resursa:
-Podrška seminarima, savjetovanjima, studijskim
putovanjima, radnim grupama
-Podrška edukaciji i dokvalifikaciji mladih na selu i
obuci radno sposobnog stanovništva u ruralnim
područjima
-Sufinansiranje inovativnih programa u stočarskoj
i biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

30.

Očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima:
-Podrška mjerama pravilnog odlaganja i
zbrinjavanja čvrstog otpada i zaštite prirodnih
izvora i vodotoka a u svrhu uređenja seoskih
đubrišta, saniranje seoskih deponija smeća,
finansiranje mjera uklanjanja otpada životinjskog i
biljnog porijekla, sufinansiranje programa
proizvodnje energije iz biljnog i životinjskog
otpada, sprječavanje zagađenja izvorišta pitke
vode i slično, na osnovu zahtjeva koji podnose
Agenciji 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

31.

Sufinansiranje protivgradne zaštite i premije
osiguranja poljoprivredne proizvodnje:
-Podrška preventivnim mjerama radi sprječavanja
i ublažavanja elementarne nepogode

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

32.

Poboljšanje uslova života i uvođenje raznovrsnosti kod ostvarivanja prihoda u seoskoj ekonomiji

Ministarstvo industrije, energetike i
rudarstva Republike Srpske

33.

Podsticaj za zapošljavanje nezaposlenih lica u
Republici Srpskoj

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske

34.

Subvencije za podsticaj izvoza privrednim subjektima koji ostvaruju izvoz, a pogođeni su prirodnim nepogodama ili drugim izuzetnim događajima

Ministarstvo industrije, energetike i
rudarstva Republike Srpske

35.

Subvencije za podsticaj izvoza

Ministarstvo industrije, energetike i
rudarstva Republike Srpske

36.

Finansijski podsticaj za sektor turizma – državna pomoć (bespovratna) male vrijednost

Ministarstvo trgovine i turizma
Republike Srpske

37.

Član 11. Zakona o porezu na dobit propisano je da se za mašine i opremu koja se amortizuje, dozvoljava odbitak za ubrzanu amortizaciju koja seobračunava na slijedeći način: a) prva godina:40%, b) druga godina: 30%, v) treća godina: 30%

Ministarstvo finansija Republike Srpske

38.

Član 12. Zakona o porezu na dobit propisano je se kapitalni dobici ili gubici nastali u toku poreske godine mogu prebijati, a neto dobitak ili gubitak se dodaje ili oduzima od poreske osnovice, ukoliko isti nisu uključeni u prihode, odnosno rashode

Ministarstvo finansija Republike Srpske

39.

Član 13. Zakona o porezu na dobit propisano je da se poreski gubitak, koji predstavlja negativnu razliku između prihoda i rashoda u postupku
utvrđivanja poreske osnovice, prenosi i nadoknađuje umanjivanjem poreske osnovice u nerednih pet godina, a ukoliko poreski obveznik ima gubitak u više poreskih godina, poreski gubitak iz ranije poreske godine nadoknađuje se
prije poreskog gubitka iz novije poreske godine

Ministarstvo finansija Republike Srpske

40.

Član 14a. Zakona o porezu na dobit uvodena je olakšica u vidu umanjenja poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja u opremu, postrojenja i nepokretnosti poreskog obveznika koji vrši vlastitu registrovanu proizvodnu djelatnost

Ministarstvo finansija Republike Srpske

41.

Član 14b. Zakona o porezu na dobit propisana je olakšica koja se odnosi na umanjenje poreske osnovice prilikom obračuna poreza na dobit za iznos plaćenog poreza na dohodak i doprinosa za novozaposlene radnike, najmanje 30 novih
radnika u jednoj poslovnoj godini na period od tri godine od dana zapošljavanja tih radnika

Ministarstvo finansija Republike Srpske

42.

Član 28. stav 2. Zakona o porezu na dobit je propisano da se porez po odbitku ne plaća na slijedeće prihode: a) dobit vraćena u zemlju stranog pravnog lica, koja se odnosi na njegovo stalno mjesto poslovanja, pod uslovom da strano pravno lice posjeduje 10% ili više akcija u stranom pravnom licu u Republici Srpskoj. Dobit vraćena u zemlju znači preostalu dobit pravnog lica nakon plaćenih poreza; b) prihodi u vidu kamata od dugovnih instrumenata koje izdaju ili garantuju lica iz člana 7. stav 1. tačka (v); v) prihodi u obliku kamata od depozita; g) prihod u obliku dividendi; d) prihod u obliku kamata ili funkcionalnog ekvivalenta plaćenog na dužničku obavezu između stalnog mjesta poslovanja ili poslovne jedinice
svojoj stranoj centrali, ukoliko umanjenje nije izvršio platilac kamate prilikom utvrđivanja svoje poreske osnovice; đ) prihod u obliku autorskih prava koje plati stalno mjesto poslovanja ili poslovna jedinica svojoj stranoj centrali, ukoliko
umanjenje nije izvršio platilac prilikom utvrđivanja svoje poreske osnovice;
e) kamate po kreditima i zajmovima korištenim od rezidenta za ulaganje u
opremu, postrojenja i nepokretnosti u smislu člana 14a. ovog zakona

Ministarstvo finansija Republike Srpske

43.

Član 18. Zakona o porezu na dohodak propisan tretman gubitka iz samostalne djelatnosti

Ministarstvo finansija Republike Srpske

44.

Član 9. Zakona o porezu na nepokretnosti propisano je da su od plaćanja poreza na
nepokretnosti oslobođene

Ministarstvo finansija Republike Srpske

45.

Član 8. stav 2. Zakona o porezu na nepokretnosti propisano je da, u slučaju obavljanja deficitarne proizvodno-zanatske privredne djelatnosti,
obveznik može biti oslobođen obaveze

Ministarstvo finansija Republike Srpske

46.

Krediti za početne poslovne aktivnosti IRBRS

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

47.

Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi IRBRS

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

48.

Krediti za preduzetnike i preduzeća IRBRS

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

49.

Krediti za mala i srednja preduzeća (MSP) iz sredstava Evropske investicione banke (EIB)

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

50.

Krediti za poljoprivredu IRBRS

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

51.

U svrhu implementacije Gender akcionog plana BiH, putem donatorskih sredstava iz FIGAP programa BiH kroz Agenciju za pružanje stručnih
usluga u poljoprivredi: -Organizovanje obuka kroz koje su žene dobile
mogoćnost da steknu i unaprijede svoje
preduzetničke potencijale

Gender centar Vlade Republike Srpske

52.

U svrhu implementacije Gender akcionog plana BiH, putem donatorskih sredstava iz FIGAP programa BiH kroz Agenciju za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi:
-Program usmjeren na osnaživanje žena kroz informisanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poslovnih aktivnosti žena na selu kroz različite vidove organizovanja (udruženja i zadruge)

Gender centar Vlade Republike Srpske

53.

Finansiranja programa, projekata i studija

Fond za zaštitu životne sredine i
energetsku efikasnost Republike Srpske