ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину

I – Предмет јавног позива

Предмет овог јавног позива је додјела субвенција пословним субјектима на територији Града Бања Лука (у даљем тексту: Града), који су нарочито погођени кризом изазваном covid-19“ вирусом и којима је у 2021. години био забрањен или ограничен рад, и то:

  1. Субвенција пословним субјектима у области туризма и угоститељства;
  2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине
  3. Субвенција за самозапошљавање;
  4. Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена;
  5. Субвенција за подршку старим занатима у доба кризе.

II – Намјена субвенција

1. Субвенција пословним субјектима у области туризма и угоститељства

Корисници субвенција могу бити пословни субјекти чије су шифре претежне дјелатности сљедеће: 55.10 – хотели и сличан смјештај, 55.20 – одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор (хостели, мотели), 79.11 – дјелатности путничких агенција, 79.12 – дјелатности тур-оператора, 56.30 – ноћни клуб, 56.10 –  само свадбени салон и 68.20 – само свадбени салон, 90.01 – извођачка умјетност и 90.02 – помоћне дјелатности у извођачкој умјетности.

а) Хотели, мотели, хостели (претежне шифре дјелатности 55.10 и 55.20):

Субвенција се може одобрити у сљедећим износима:

Хотели, мотели и хостели,  – највише до 450 КМ по соби, и то:

– хотели са 4 или 5 звјездица највише до 450 KМ  по соби;

– хотели са 3 и мање звјездица, хостели и мотели највише до 350 КМ по соби.

Максималан износ по поједином пословном субјекту који располаже са капацитетом до 50 соба износи до 15.000 КМ;

Mаксималан износ по поједином пословном субјекту који располаже са капацитетом од 51 до 100 соба износи до 30.000 КМ;

Максималан износ по поједином пословном субјекту који располаже са капацитетом више од 100 соба износи до 50.000 КМ.

б) Туристичке агенције, тур-оператори и извођачка дјелатност (претежне шифре дјелатности 79.11, 79.12, 90.01 и 90.02):

Субвенција туристичкима агенцијама, тур-операторима и извођачкој дјелатности износи највише до 1.000 КМ по запосленом раднику.

в) Свадбени салони и ноћни клубови (претежне шифре дјелатности 56.30, 56.10 и 68.20):

Субвенција свадбеним салонима и ноћним клубовима се може одобрити у износу до 7.000 КМ по пословном субјекту.

2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине

Пословни субјекти чије су шифре претежне дјелатности 56.10 – дјелатност ресторана и услуге доставе хране и 56.30 дјелатност припреме и послуживања пића, а који испуне услове Јавног позива, имају право на субвенцију дијела износа накнаде за привремено заузимање јавне површине за постављање башти угоститељских објеката и то у  износу од 100%  накнаде за мјесец март и 30 % накнаде за остале мјесеце у току 2021. године.

3. Субвенција за самозапошљавање

Субвенција за самозапошљавање се може одобрити самосталним предузетницима који су од почетка календарске године до окончања јавног позива регистровали самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање на подручју Града.

Субвенција се може одобрити самосталном предузетнику у износу од 3.000 до 7.000 КМ, зависно од стручне спреме подносиоца захтјева.

Право на субвенцију за самозапошљавање имају самостални предузетници који испуњавају сљедеће услове:

–              да су од почетка календарске године до окончања Јавног позива регистровали  самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање на подручју Града;

–              да имају израђен бизнис план.

За подносиоце захтјева у циљу едукације и унапређења пословања организоваће се бесплатна обука за израду бизнис плана, који представља саставни дио тражене документације. Обука ће бити организована од стране Градске развојне агенције.  Кандидати ће о терминима обуке за израду бизнис плана бити обавијештени телефонским или електронским путем, као и путем сајта Града Бања Лука и Градске развојне агенције. Обука за израду бизнис плана траје два дана и биће организована у вријеме трајања Јавног позива.

Информације за термине одржавања обука можете добити позивом на број 051/433-460 или путем е- поште ivan.babic@cidea.org

4. Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Обвезници комуналне таксе за истицање пословног имена, којима је забрањено или ограничено обављање дјелатности, имају право на субвенцију аликвотног дијела комуналне таксе према регистрованој претежној дјелатности, а у висини њихове  обавезе, и то:

  1. Пословни субјекти претежне шифре дјелатности: 56.30 – ноћни клуб  имају право на субвенцију комуналне таксе за 2021. годину у износу од 100%,
  2. Пословни субјекти претежне шифре дјелатности: 90.01 и 90.02 извођачка умјетност,  имају право на субвенцију аликвотног дијела комуналне таксе за 6 мјесеци у износу од 100%, а за 6 мјесеци у износу од 20%;
  3. Пословни субјекти којима је забрањен рад у мјесецу марту 2021. године имају право на субвенцију аликвотног дијела комуналне таксе:

– за 1 мјесец у износу од 100%,

– за 5 мјесеци у износу од  20% и

– за 6 мјесеци у износу од 10%.

5. Субвенција за подршку старим занатима у доба кризе

Субвенција за подршку старим занатима у доба кризе се може одобрити самосталним предузетницима са статусом старог заната, умјетничког заната или домаће радиности који су статус стекли до дана објаве јавног позива.

Субвенција за подршку самосталним предузетницима са статусом старог заната, умјетничког заната или домаће радиности износи до 1.000 КМ по предузетнику.

Документа за преузети:

U OSTALIM VIJESTIMA