Gradska  razvojna  agencija  Banja Luka  оsnоvаnа је  od  strane Grada u sklаdu sа  Zаkоnоm о  pоdsticаnju  rаzvоја mаlih i srеdnjih prеduzеćа RS. Agencija djеluје kао prаvnо  licе i nеprоfitnа оrgаnizаciја. Nadzor nad njenim radom vrši Skupština Grada i Gradonačelnik.

Glavni cilj osnivanja Agencije je uspostavljanje jedne funkcionalne i operativne jedinice koja se kao posebno pravno lice  lako  prilagođava  promjenama  i  brzo  reaguje  u  skladu  sa  razvojnim  trendovima  i  potrebama, te kao takva kontinuirano pokreće, predlaže, priprema i provodi razvojne projekte.

Razvojne strategije

Gradska razvojna agencija je učestvovala u pripremi Strategije razvoja grada Banjaluka 2007-2015. i aktivno radi na realizaciji projekata za koje se identifikuje kao glavni nosilac implementacije.

U skladu sa odlukama Skupštine grada, Gradska razvojna agencija je pripremila strateške dokumente za sektore: MSP i preduzetništvo te ruralni razvoj. Agencija aktivno radi na pripremi, promociji i implementaciji projekata iz ove dvije strategije za koje je identifikovana kao glavni nosilac.Kontakt informacije

  • +387 51 433-460
  • +387 51 433-461
  • info@cidea.org
  • Cara Lazara 42, 78 000 Banjaluka, BiH


  • +387 51 394-251
  • +387 51 394-261
  • info@cidea.org
  • I Krajiške brigade N.O. 1, 78 000 Banjaluka, BiH