Garantni fond Republike Srpske A.D. Banja Luka

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Naziv finansijske institucije: Garantni fond Republike Srpske A.D. Banja Luka

Adresa: Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 231-380, +387 51 231-390

E-mail: info@garantnifondrs.org

Web: www.garantnifondrs.org

Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka je osnovan Odlukom Vlade Republike Srpske, broj:
04/1-012-2-1423/10 od 09.07.2010. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 72/10 i
24/11), a na osnovu donesenog Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj: 50/10). Fond je osnovan radi ostvarenja opšteg interesa koji je izražen u
pružanju podrške razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim
za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika (pravnih i fizičkih lica) sa sjedištem, odnosno
prebivalištem u Republici Srpskoj. Djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i
kontragarancija, za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim
između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca
garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi, i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika
garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi.

Više inforacija možete da pronađete na sajtu Garantnog fonda Republike Srpske