Komercijalne banke

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Naziv finansijske institucije: NLB Banka A.D. Banja Luka
Adresa: Milana Tepića 4
Telefon: +387 51 248-588
Fax: +387 51 221-623
E-mail: helpdesk@nlbbl.com
Web: www.nlbbl.com

NLB Banka a.d. Banja Luka je jedna od vodećih komercijalnih banaka na teritoriji, sa 500 zaposlenih
radnika i 65 organizacionih jedinica širom Republike Srpske. Svoje povjerenje Banci je poklonilo preko
23.000 pravnih lica i više od 290.000 građana, a preko 120.000 klijenata koristi različite
kartične proizvode Banke. Stabilnost i visina kapitala, visok kreditni potencijal, dobar imidž i potvrđen
kvalitet banke, otvara novu perspektivu NLB Banci na finansijskom tržištu.

 

Ponuda kredita:

Više o ponudi kredita saznajte na www.nlbbl.com

 

Naziv finansijske institucije: Nova banka A.D. Banja Luka
Adresa: Kralja Alfonsa XIII 37a
Telefon: +387 51 333-300,
Fax: +387 51 217-256, 241-915
E-mail: office@novabanka.com
Web: www.novabanka.com

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i to kao
jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Od tada pa do danas, Banka je
izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita,
dokumentarnih poslova, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca, mjenjačkih
poslova i slična), ali takođe obavlja i veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su
brokerske operacije, kastodi poslovanje, factoring i forfeting.
Organizacionu strukturu Banke čine: Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u
modernom i savremenom objekatu, u vlasništvu Banke, u centru grada i gdje su
uspostavljenje core banking funkcije i 58 drugih organizacionih jednica, odnosno, 12 filijala,
Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti „Broker Nova“, 13 ekspozitura, 19 izdvojenih
šaltera i 13 agencija). Veći broj organizacionih jedinica Banke lociran je u Republici Srpskoj,
dok se nešto manji broj nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Banka ima dobar nivo
likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti, te kapitalnu adekvatnost iznad minimuma propisanog
zakonom.
Akcionarski kapital Banke iznosi 104.204.656,00 KM i formiran je kroz XXV emisija
hartija od vrijednosti.
Poslednjih nekoliko godina Banka je zabilježila izrazit rast u svim poljima i segmentima,
što je rezultovalo visokim nivoom profitabilnosti u odnosu na banke koje posluju na tržištu
Bosne i Hercegovine.

 

Ponuda kredita:

Više o ponudi kredita saznajte na www.novabanka.com

 

Naziv finansijske institucije: Unicredit Bank Banja Luka
Adresa: Marije Bursać 7 ,
Telefon: 051/243-200, 080051051
Fax: +387 51 213-391
E-mail: info-bl@unicreditgroup.ba
Web: www.unicreditbank-bl.ba

UniCredit Bank Banja Luka je članica UniCredit Grupe. UniCredit Grupa rukovodi vodećom
mrežom poslovnih jedinica u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa preko 2 900 poslovnih jedinica.
Zapošljava 60 000 radnika koji servisiraju 17 miliona klijenata u 24 zemlje. UniCredit Bank Banja
Luka posluje na temeljima bankarske tradicije započete još davne 1910. godine na ovim
prostorima. Sa sjedištem u Banjoj Luci, jedna je od banaka sa najdužom tradicijom poslovanja u
Bosni i Hercegovini. U istoriji dugoj preko 105 godina ova banka je prolazila kroz najrazličitije
transformacije i uspješno poslovala u različitim pravnim i organizacionim formama u okviru većeg
broja banaka i bankarskih sistema.Pod imenom Banjalučka banka d.d. Banja Luka prvi put se
pojavljuje krajem 1989.godine, kao dioničarsko društvo sa većinskim državnim
kapitalom.Početkom 2002. godine izvršen je proces vlasničke transformacije i banka mijenja naziv
u Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka. Od 1. juna 2008. godine, Nova Banjalučka Banka
posluje pod nazivom UniCredit Bank Banja Luka. UniCredit SpA je većinski vlasnik sa
98,439957% učešća u osnovnom (akcionarskom) kapitalu Banke i istim procentualnim učešćem
u akcijama sa pravom glasa. Učešće ostalih akcionara Banke u osnovnom kapitalu Banke iznosi
1,560043%.

Ponuda kredita:

Više o ponudi kredita saznajte na www.unicreditbank-bl.ba

 

Naziv finansijske institucije: Komercijalna banka a.d. Banja Luka
Adresa: Veselina Masleše br. 6 ,
Telefon: 051/244-700
E-mail: office@kombank-bl.com
Web: www.kombank-bl.com

Komercijalana banka a.d. Banja Luka je osnovana kao univerzalna banka, radi obavljanja svih
poslova u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.
Komercijalna banka a.d. Banja Luka počela je sa radom 26. septembra 2006 godine. U
akcionarskom kapitalu banke od 60 miliona KM većinski akcionar sa učešćem od 99,9 % je
Komercijalna banka a.d. Beograd, jedna od vodećih banaka u Srbiji. Komercijalna banka a.d.
Banja Luka svoje poslovanje bazira na pružanju kvalitetne i efikasne bankarske usluge usmjerene
podjednako na poslovno bankarstvo i poslovanje sa stanovništvom. Banka klijentima pruža usluge
domaćeg i međunarodnog platnog prometa, mjenjačke poslove, primanje novčanih depozita i
drugih novčanih sredstava, izdavanje garancija, akreditiva i drugih oblika jemstava, izdavanje i
upravljanje sredstvima plaćanja, kreditiranje pravnih i fizičkih lica. Banka je uključena u SWIFT
(najveća svjetska mreža za finansijske transakcije), shodno tome u mogućnosti je da izvrši sve
instrumente platnog prometa sa inostranstvom.
Potencijalni klijenti mogu očekivati da Komercijalna banka a.d. Banja Luka, čiji je slogan ” Meni
najbliža”, pruži najkvalitetniji bankarski servis i lakšu realizaciju bilo kog od njegovih poslovnih
ili individualnih ciljeva.

Ponuda kredita:

Dugoročni krediti
Kratkoročni krediti
Krediti iz izvora Investiciono – razvojne banke Republike Srpske ( IRB RS )
Krediti iz kreditne linije Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE)
Krediti uz garanciju Garantnog fonda Republike Srpske ( GFRS )

 

Naziv finansijske institucije: Addiko Bank a.d. Banja Luka
Adresa: Aleja Svetog Save br.13 ,
Telefon: +387 51 336-510, 336-511,
Fax: +387 51 336-518
E-mail: info.rs.ba@addiko.com
Web: www.addiko-rs.ba

Addiko Bank a.d. na tržištu Republike Srpske posluje od 2002. godine, nudeći finansijske
proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima. Mreža Addiko banke danas
obuhvaća preko 30 poslovnica te više od 50 bankomata. Addiko Bank a.d. članica je Addiko
grupacije. Addiko Bank AG je međunarodna bankarska i finansijska grupacija koja se sastoji od
mreže banaka u pet zemalja: Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji , a
središte holdinga nalazi se u Beču u Austriji. Addiko Bank posluje kroz više od 250 poslovnica te
pruža finansijske usluge za više od 1,1 miliona klijenata. Advent International i Evropska banka
za obnovu i razvoj službeno su 17. jula 2015. godine postali novim vlasnicima bivše Hypo Group
Alpe Adria AG koja se sastojala od spomenute mreže banaka u Jugoistočnoj Europi.

Ponuda kredita:

Dugoročni kredit
Kratkoročni krediti
Okvir za finansijsko praćenje (kratkoročni krediti, garancije i akreditivi)

 

Naziv finansijske institucije: Raiffeisen BANK dd
Adresa: Vase Pelagića br. 2 , 78000 Banja Luka
Telefon: 051/321-120
Fax: +387 51 321-120
E-mail: info.rbbh@raiffeisengroup.ba
Web: www.raiffeisenbank.ba

Banka je osnovana 07.11.1992. godine, pod nazivom Market Banka dd Sarajevo, kao dioničarsko
društvo sa dominantnim učešćem privatnog kapitala (preko 90%). 21. jula 2000. godine Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG preuzima većinski paket dionica (89,71%) i Banka mijenja ime u
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina. Ovim Banka biva integrisana u mrežu RZB-a, koja ima
svoje banke u 16 zemalja regiona Centralne i Istočne Evrope. U maju 2001. godine Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG je postala stopostotni vlasnik još jedne bosanskohercegovačke banke,
Hrvatske poštanske banke dd Mostar, koja je ubrzo potom promijenila ime u Raiffeisen Bank HPB
dd Mostar. Od 01.01.2003. godine, kada je Raiffeisen Bank HPB pripojena Raiffeisen Bank dd
Bosna i Hercegovina, započelo je novo razdoblje u poslovanju Banke. Realizacijom ovog projekta
Banka je ojačala svoju poziciju na BH tržištu i povećala bilansnu masu na preko jednu milijardu
KM, te značajno proširila svoju poslovnu mrežu.
Sa sjedištem u Sarajevu Banka, putem svojih filijala, posluje u slijedećim gradovima: Sarajevo,
Mostar, Banja Luka, Tuzla, Bihać, Zenica, Brčko, Tešanj, Vitez, Goražde,Visoko, Trebinje,
Orašje, Kakanj, Žepče, Široki Brijeg, Livno, Bijeljina, Cazin, Prijedor, Gradiška, Istočno Sarajevo,
Laktaši, Mrkonjić Grad, Kozarska Dubica, Novi Grad/Bosanski Novi, Prnjavor, Derventa, Doboj,
Modriča, Brod, Zavidovići, Kiseljak, Teslić, Travnik, Gračanica, Gradačac, Živinice, Lukavac,
Srebrenik, Odžak, Zvornik, Ugljevik, Velika Kladuša, Sanski Most, Ključ, Bosanska Krupa,
Konjic, Čapljina, Čitluk, Međugorje, Grude, Ljubuški, Posušje, Tomislavgrad i Banovići.

Ponuda kredita:

Više o ponudi kredita saznajte na www.raiffeisenbank.ba

 

Naziv finansijske institucije: Sberbanka a.d. Banja Luka
Adresa: Jevrejska 71 ,
Telefon: 0800 59 999
Fax: +387 51 213-391
E-mail: info@sberbankbl.ba
Web: www.sberbankbl.ba

Sberbank a.d. Banja Luka je članica Sberbank Europe AG grupacije – univerzalne bankarske mreže
koja posluje u centralnoj i istočnoj Evropi. Sberbank Europe AG sa sjedištem u Beču je bankarska
grupacija koja je 100% u vlasništvu Sberbank Rusije. Sberbank Europe je prisutna na 10 tržišta
centralne i istočne Evrope (CEE): Austrija, Bosna i Hercegovina (Sarajevo i Banja Luka),
Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Srbija, Ukrajina i Njemačka. Sberbank Europe
posluje ukupno u 230 filijala i zapošljava oko 4.300 radnika. Sberbank ima više od 135 miliona
klijenata fizičkih lica i milion klijenata velikih preduzeća u 22 zemlje. Sberbank ima najveću
distributivnu mrežu u Rusiji sa skoro 17.000 filijala, a međunarodne operacije vrši u Velikoj
Britaniji, SAD, zemljama ZND, centralnoj i istočnoj Evropi, Turskoj i drugim zemljama. Banka
ima bankarsku licencu br. 1481 izdatu na ime Banke Rusije. Sberbank a.d. Banja Luka je 99,64%
u vlasništvu Sberbank Europe AG, dok je preostalih 0,36% akcija u vlasništvu Sberbank BH d.d.
Sarajevo.

Ponuda kredita:

Krediti za obrtna sredstva
Investicioni krediti
Projektno finansiranje
Overdraft
Revolving kredit
Kratkoročni kredit u ratama
Kredit obezbijeđen depozitom
Dugoročni kredit

 

Naziv finansijske institucije: ProCredit Bank Bosna i Hercegovina
Adresa: Brace Potkonjaka br.2, 78000 Banja Luka (poslovnica Banja Luka)
Telefon: +387 51 430-000
Fax: +387 51 431-537
E-mail: mojbiznis@procreditbank.ba
Web: www.procreditbank.ba

ProCredit Bank je razvoju orjentisana komercijalna banka. Nudi odlične usluge klijentima, malim
i srednjim preduzećima, te stanovništvu koje želi štediti. U radu sa biznis klijentima usmjereni su
na mala i srednja preduzeća, jer su uvjereni da ta preduzeća otvaraju nova radna mjesta i daju
ključni doprinos ekonomijama u kojima posluju. Putem jednostavnih i lako dostupnih depozitnih
proizvoda i drugih bankarskih usluga koje nude, te ulaganjem značajnih resursa u finansijsku
edukaciju, cilj im je promovisati kulturu štednje i finansijsku odgovornost.

Ponuda kredita:

Više o ponudi kredita saznajte na www.procreditbank.ba