O nama

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gradska razvojna agencija Banja Luka

Gradska  razvojna  agencija  Banja Luka  оsnоvаnа је  od  strane Grada u sklаdu sа  Zаkоnоm о  pоdsticаnju  rаzvоја mаlih i srеdnjih prеduzеćа RS. Agencija djеluје kао prаvnо  licе i nеprоfitnа оrgаnizаciја. Nadzor nad njenim radom vrši Skupština Grada i Gradonačelnik.

Glavni cilj osnivanja Agencije je uspostavljanje jedne funkcionalne i operativne jedinice koja se kao posebno pravno lice  lako  prilagođava  promjenama  i brzo  reaguje  u  skladu  sa  razvojnim  trendovima  i  potrebama, te kao takva kontinuirano pokreće, predlaže, priprema i provodi razvojne projekte.

Gradska razvojna agencija je članica TERIS-a  i EURAD-a.

Organizaciona struktura agencije

Rukovodstvo agencije

Neven Stanić

magistar politikologije
Direktor

POGLEDAJTE OSTALE SEKTORE AGENCIJE ZA RAZVOJ