Program Erasmus +

Erasmus+ je program Evropske Unije za podršku obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Evropi. Njegovim proračunom od 14,7 milijardi evra, više od 4 miliona Evropljana će dobiti priliku da se osposobljavaju, studiraju, volontiraju i stiču iskustva u inostranstvu.

Cilj programa Erasmus+ jeste doprinos strategiji Evropa 2020. za rast, radna mjesta i socijalnu uključenost, kao i ciljevima okvira ET2020, strateškog okvira EU za obrazovanje i osposobljavanje.

Specifična pitanja kojima se program bavi su:

 • smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
 • promocija učenja odraslih, posebno u svrhu sticanja novih vještina i vještina koje se traže na tržištu rada
 • ohrabrivanje mladih na učešće u evropskoj demokratiji
 • podršku inovaciji, saradnji i reformi
 • smanjenje broja slučajeva ranog prekida školovanja
 • promocija saradnje i mobilnosti sa partnerskim državama EU-a.

Ovaj program takođe pomaže razvoj jednakosti i uključenosti učesnika koji se sreću sa nedostacima kao što su:

 • nesposobnosti (mentalne i fizičke)
 • poteškoće u učenju
 • ekonomske prepreke
 • kulturne razlike
 • zdravstveni problemi
 • socijalne prepreke (etnička, rasna, polna i druge vrste diskriminacije)
 • geografske prepreke (ruralna područja, zabačena ostrva itd)

Korisnici:

Program pruža podršku transnacionalnim partnerstvima aktivnim u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Predviđeno je da poziv traje do 2020. godine.

Kontakt:

Kontakt tačka BiH

office@erasmusbih.com

Telefon: +387 33 570 260
Faks: +387 33 570 261

Više informacija o ovom programu se može naći na stranicama:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

U OSTALIM VIJESTIMA