Ostala podrška Gradske razvojne agencije u 2017. godini

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

1.ORGANIZACIJA KONFERENCIJA I SAJMOVA


-Organizovanje Business Forum B2B i ”Invest in Banja Luka”

U oktobru je održan Biznis forum V2V i “Invest in Banja Luka” koji je organizovala Gradska razvojna agencija Banja Luka u saradnji sa Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje Grada, uz podršku Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Na Forumu su učestvovali predstavnici domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede ( metaloprerađivačka industrija, koža, tekstil, prehrambena industrija, prerada drveta ) – i to 15 domaćih i 15 stranih investitora iz Austrije , Belgije, Italije. Forumu su prisustvovali i brojni privrednici, gosti iz gradskih institucija, te predstavnici organizacija ministarstava ali i Ambasade SAD-a u BiH. Predstavljen je investicioni potencijal grada sa osnovnim ciljem stvaranja pogodnog tla za kreiranje novih poslovnih veza. Svi prisutni privrednici su istakli svoje zadovoljstvo ostvarenim kontaktima, a posebno sa privrednicima iz inostranstva iz iste ili slične djelatnosti te razmjenom poslovnih ideja koje će svakako inicirati novu poslovnu saradnju između njih. Belgijska firma ”Athmes” sa sjedištem u Briselu, učesnik Biznis foruma B2B –”Invest in Banja Luka”, u organizaciji Agencije, je ostvarila kontakt sa Privrednom komorom Republike Srpske, Područnom privrednom komorom Banja Luka, Odjeljenjem za turizam Grada Banjaluka, Centrom za razvoj poljoprivrede i sela i turističkom agencijom ”Unis turs” u cilju uspostavljena poslovne saradnje. Rezultat navedenog je mogućnost ostvarenja saradnje između Unis tursa i svjetski poznatog operatera ”Thomas Cook” čiji će šredstavnici posjetiti Banjaluku u periodu 26 – 30. januara 2018. godine, kada će im biti predstavljeni turistički potencijali Banja Luke i Republike Srpske. Interes ”Thomas Cook-a” je da organizuje turističke ture u Republici Srpskoj za turiste iz Evropske unije. Kao jednog od važnijih učesnika važno je napomenuti firmu Bottosso e Frighetto Vernici iz Italije, koja svoje proizvode distribuira preko BB Color d.o.o.

-Organizovanje ”Sajma zapošljavanja”

U toku izvještajnog perioda organizovana su dva sajma zapošljavanja. U junu mjesecu, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje organizovan je sajam
regionalnog karaktera, uz učešće preduzeća-poslodavaca i iz susjednih opština. Za trideset učesnika bili su obezbijeđeni besplatni štandovi gdje su svi imali mogućnost promocije i prezentacije proizvoda i usluga kojom prilikom su poslodavci iskazali potrebu za 772 radna mjesta. Sajam je posjetilo preko 900 zainteresovanih, Drugi sajam zapošljavanja u septembru organizovala je Agencija pod nazivom ”Predstavi se, postani vidljiv” . Pored ponude poslodavaca za novom radnom snagom, ovaj sajam je imao i ponudu obrazovanja i stručnog usavršavanja. Na sajmu je učestvovalo ukupno pedeset osam izlagača, od čega trideset devet preduzeća (sektori metal, drvo, prehrana, IKT, građevinarstvo, tekstil, obuća, koža i drugi), tri banke, deset obrazovnih ustanova, te ostali predstavnici iz agencija za posredovanje pri zapošljavanju i gradskih i republičkih institucija. Za sve učesnike takođe bili su obezbijeđeni besplatni štandovi gdje su svi imali mogućnost promocije i prezentacije proizvoda i usluga, kojom prilikom je ponuđeno preko 300 radnih mjesta različitih profila. Nekoliko potencijalnih preduzetnika zainteresovanih za započinjanje poslovnih aktivnosti se obratilo Agenciji za pomoć.
Navedene sajmove je posjetilo preko hiljadu zainteresovanih koji su u neposrednim razgovorima sa poslodavcima dobili informaciju o poslovima i predato oko petstotina biografija od strane zainteresovanih radnika. Analizirajući efekte ovakvih manifestacija, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje
izvršen je presjek stanja u preduzećima koja su učestvovala na sajmovima na dan 01.12.2017. godine gdje je iskazan broj od 614 novozaposlenih, od čega je u Banjaluci zaposleno 455 radnika.

-Konferencija za drvoprerađivače ”Ljudi, drvo, namještaj”

Agencija je u saradnji sa Klasterom ”Drvo BL” i Udruženjem šumarstva i prerade drveta ”Interfob”, uz finansijsku podršku Njemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ, organizovala Konferenciju za drvoprerađivače pod nazivom ”Ljudi, drvo, namještaj” s ciljem promocije Klastera- udruživanja preduzeća i promocija proizvoda domaćih drvoprerađivača. S tim u vezi organizovana je sajamska postavka namještaja članova klastera a tokom dvodnevne manifestacije organizovan je niz stručnih skupova kojima je prisustvovalo preko 70 učesnika, među kojima su bili predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Hrvatske, Engleske i Njemačke. U okviru konferencije je održana specijalistička obuka na temu “Moderne tehnike
povezivanja u drvnoj industriji”, kao i panel diskusija “Razvoj modela obrazovanja odraslih u drvnoj industriji BiH”, analizirano stanje u sektoru drvoprerade, i predočeni aktuelni projekti i raspoložive mjere podrške.

-Učešće Agencije na konferenciji ”Smart Regions Conference” u Helsinkiju

Gradska razvojna agencija je učestvovala na drugom izdanju Konferencije o pametnim regionima pod nazivom “Smart Regions Conference”, koja se održavala u Helsinkiju. Na ovoj regionalnoj konferenciji pružila se prilika da nacionalne i regionalne vlasti podijele iskustva o tome kako su pametne specijalizovane strategije implementirane u njihovim zemljama i regijama. Ovaj događaj je pružio priliku za razmjenu iskustava između projekata podržanih od strane Evropskih strukturnih fondova i drugih programa EU. To je omogućilo da promoteri projekata nauče razna iskustva iz drugih regija, a pronađeni su i potencijalni partneri za saradnju širom EU.

-Učešće na Sajmu nekretnina i investicija

Agencija je učestvovala na Sajmu nekretnina i investicija koji je održan u periodu od 24-26.11.2017. godine u prostorijama Banjalučkog velesajma gdje su se predstavile institucije iz oblasti investiranja i gradnje objekata, kao i predstavnici lokalnih zajednica koji su prezentovali svoje projekte, poslovne zone, te modele javno-privatnog partnerstva. Na organizovanim panel diskusijama Agencija je učestvovala na temu ”Uloga BFC SEE u privlačenju investicija”.

-Učešće na izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva ”Inost mladih”

Agencija je učestvovala u organizaciji ali i kao dio međunarodnog žirija za izbor najbolje inovacije, na međunarodnoj izložbi ideja ”Inost mladih 2017”. Manifestaciju je organizovao Savez inovatora Republike Srpske i Udruženje inovatora grada Banja Luka, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske i Grada Banja Luka. Sa visokoškolskom ustanovom Banja Luka College, dogovorena je saradnja u smislu podrške studentima pri izradi praktičnog dijela istraživačkog rada za potrebe seminarskih i diplomskih radova, a čiji će podaci i analize biti od koristi i Agenciji.

2. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI


U skladu sa planom rada, Agencija je tokom 2017. godine organizovala obuke, seminare, radionice i kurseve koji su imale cilj da upoznaju potencijalne, ali i sve one preduzetnike koji tek započinju svoje poslovanje sa osnovama planiranja i vođenja preduzeća, te iskusne preduzetnike sa mogućnostima unapređenja poslovanja, izvorima finansiranja, razvojem tržišta i drugim segmentima, veoma korisnim za rast i razvoj njihovih preduzeća.

-Radionica za preduzetnike- ”Upravljanje učinkom zaposlenih”

Radionica na temu ”Upravljanje učinkom zaposlenih” je imala za cilj da kroz interaktivni pristup učesnicima pruži mogućnost stvaranja jednostavnijeg, inovativnog, mjerljivog i servisno orjentisanog radnog mjesta. Učestvovalo je 16 predstavnika preduzeća i preduzetnika koji su na pozicijama ili su indirektno uključeni u upravljanje kadrovima i njihovim učincima. Nakon završenog seminara, polaznici imaju mogućnost da pri kreiranju procedura i sistema za Upravljanje učinkom zaposlenih, preduzmu konkretne korake za pravilno postavljanje istih a u svrhu za ocjenjivanja radnika i donošenja odluka o identifikaciji najkvalitetnijih i najučinkovitijih radnika u okviru obavljanja svojih radnih dužnosti.

-Radionica –”Osnove digitalnog marketinga”

Radionicu ”Osnovi digitalnog marketinga” je pohađalo 17 predstavnika malih i srednjih preduzeća, kao i zainteresovani budući preduzetnici, s ciljem približavanja osnove digitalnog marketinga za preduzetnike kroz efektne i pristupačne alate digitalnog oglašavanja tako da stečeno iskustvo bude zaista i primjenjivo. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa alatima za uspješan internet marketing kao što su: Google AdWords, Google Analytics, Facebook
Ads, oglašavanje putem portala, e-mail marketing, plaćanje reklama – internet kartica i drugi. Rezultat ove obuke, prema riječima učesnika, predstavlja znanje koje će iskoristiti prilikom kreiranja marketing strategije, postavljanja ciljeva marketinga i definisanja ciljne grupe kojima se obraćaju, te kako da to urade na pravi način.

-Radionica-”Pisanje biznis planova”

Agencija je u izvještajnom periodu, kao i prethodnih godina, učestvovala u realizaciji Programa dodjele bespovratnih sredstava u funkciji zapošljavanja za nezaposlena lica koja su prijavljena na evidenciju Zavoda za zapošljavanje a koji provodi Odjeljenje za privredu, kroz održavanje obuka za izradu poslovnih-biznis planova koji su neophodan dio dokumentacije, ali i pružanjem informacija i tehničke pomoći zainteresovanim aplikantima prilikom kompletiranja dokumenata za prijavu. Obuke su organizovane za 51 start up aplikanata te su imali priliku da se obuče za izradu poslovnog-biznis plana kao alata za predstavljanje poslovnih ideja i analizu njihove isplativosti, ali i da sagledaju pravce razvoja svoga poslovanja. Obrađivane su i teme vezane za marketing, upravljanje kadrovima i finansijski segment u vođenju preduzeća. Svim aplikantima koji nisu bili informatički osposobljeni i koji nisu imali mogućnost da popune obrasce biznis plana, pružena je mogućnost da to urade uz pomoć zaposlenih u Agenciji.

Obuka je bila podijeljena u tri cjeline i to:

Tematska cjelina

Teme

1. Uvodno o poslovnom planiranju i
finansiranju projekata

 • Predstavljanje obuke i polaznika,
 • Sadržaji i ciljevi obuke,
 • Poslovna ideja i poslovna prilika
 • O preduzetništvu i preduzetniku,
 • Pravni oblici organizovanja preduzetništva

2. Sadržaj poslovnog plana

 • Uloga i cilj planiranja preduzetničkih aktivnosti,
 • Osnove poslovnog plana
 • Početna strana,
 • Rezime biznis plana
 • Proizvod/usluga,
 • Upravljanje i organizacija,
 • Tržište,
 • Konkurencija,
 • Marketing
 • Operativni plan
 • Finansije
 • Dodaci i prilozi

3. Praktična izrada poslovnog plana

 • Praktična izrada poslovnog plana prema sadržaju
  (primjer).Takođe, za trideset preduzetnika koji su se obratili Agenciji za pomoć pri izradi biznis planova za svoje investicione projekte, od kojih su neki – djelatnost opremanja prodajnog objekta, djelatnost otvaranja restorana, izdavačka djelatnost, trgovačka djelatnost, Agencija je sačinila besplatne poslovne-biznis planove. Osim navedenog, svim zainteresovanim pružena je informacija o administrativnopravnim procedurama prilikom registracije preduzeća i preduzetničke djelatnosti, mogućnostima realizacije novih poslovnih ideja i biznis planiranje, mogućnostima ostvarivanja prava na podsticajna sredstva od strane Grada, Vlade RS i dr. U saradnji sa nadležnim odjeljenjima Gradske uprave, redovno se vodilo računa o ažuriranju informacija i uputstava, a koje su se odnosile na pravne forme poslovanja-vodiči i brošure za registraciju preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva, u skladu sa novim zakonskim propisima i isticanje prednosti registracije djelatnosti u cilju podnošenja zahtjeva za podsticajna sredstva, ažuriranje baza podataka i sl.

-Organizovanje Info-dana o mogućnostima koje pruža EU Program ”Evropa za građane”

Na ovom događaju je učestvovalo preko 90 učesnika, potencijalnih aplikanata – predstavnika lokalne vlasti, instituta, fakulteta, fondacija, udruženja građana i drugih. Info dan je organizovan u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH, kontakt tačkom za ovaj program za BiH, i Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, glavnim koordinatorom za EU fondove i razvojnu pomoć Evropske unije za Republiku Srpsku.
Cilj organizacije ovog info dana je bio da se potencijalni kandidati upoznaju sa uslovima koje moraju ispuniti da bi mogli kandidovati projekte na predstojeće pozive ovog programa, te koje teme i vrste aktivnosti su prihvatljive za finansiranje. Program ”Evropa za građane” je finansijski instrument Evropske unije koji podržava projekte koji bi trebalo da uspostave i ojačaju dugoročnu saradnju između evropskih gradova, grupa građana, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih institucija. Zajedničke aktivnosti projektnih partnera  mogu da doprinesu rješavanju problema u sektorima zapošljavanja, ruralnog razvoja,
ekologije, energije, mobilnosti građana, te pitanja mladih, volonterizma i slično.