Program transnacionalne saradnje DUNAV 2014-2020

U Programu transnacionalne saradnje Dunav učestvuje 9 država članica Evropske unije: Austrija, Njemačka (dvije regije: Baden-Vurtemberg i Bavarska), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, kao i dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (četiri regije: Černivetska oblast, Ivano-Frankiviska oblast, Zakarpatska oblast, Odesa oblast). Ovaj program će investirati 202,3 miliona evra iz Evropskog regionalnog fonda za razvoj i 19,8 miliona iz IPA 2 transnacionalnih projekata na teritoriji Dunavskog regiona.

Opšti cilj programa je promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u regionu Dunav kroz integraciju politika u pojedinim područjima djelovanja. Kako bi se postigao viši nivo teritorijalne integracije ovog heterogenog područja, Program transnacionalne saradnje Dunav će djelovati kao pokretač politika s ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba u specifičnim područjima u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja ostvari konkretne rezultate.

Specifična područja kojima se program bavi:

  1. Inovativan i socijalno odgovoran region Dunav (poboljšanje uslova za inovacije, povećanje kompetencija za biznis i socijalne inovacije)
  2. Ekološki i kulturno odgovoran region Dunav (bolje upravljanje vodnim resursima i rizikom hrane, restauracija ekoloških koridora, bolja prevencija ekoloških rizika)
  3. Bolje povezan i energetski odgovoran region Dunava (podrška ekološkim transportnim sistemima, poboljšanje energetske efikasnosti)
  4. Dobro upravljanje regionom Dunav (jačanje institucionalnih kapaciteta)

Korisnici:

  • Regionalne i lokalne vlasti, razvojne agencije, univerziteti, istraživački instituti, privredne komore, inovacioni centri i ostali akteri iz oblasti inovacija, ekonomskog razvoja, životne sredine, transporta, energije
  • Međunarodne organizacije
  • Privatna tijela (preduzeća registrovana u državi članici EU koja je dio programskog područja)

Predviđeno je da program traje do 2020. godine.

Kontakt:

Direkcija za evropske integracije
Mersiha Delić

mersiha.delic@dei.gov.ba

Telefon: +387 33 703 184, +387 33 703 196

Više informacija možete pronaći na sljedećim internet stranicama:

http://www.danube-region.eu/

http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/

http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-priorities

http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_koordinacija/IPA_programi/ipa2/2014-2020/InterregDunav2014-2020_/default.aspx?id=16506&langTag=hr-HR

U OSTALIM VIJESTIMA