Pripremljeni novi projekti u Gradskoj razvojnoj agenciji

Gradska razvojna agencija Banja Luka kontinuirano priprema razvojne projekte i kandiduje ih na objavljene pozive za projekte koji se objavljuju u okviru aktuelnih razvojnih programa, projekata i dostupnih fondova. Agencija, u saradnji sa lokalnim partnerima, identifikuje razvojne barijere i pretvara ih u projekte sa osnovnim ciljem da unaprijedi privredno okruženje, pokrene nove investicije, doprinese novom zapošljavanju, pokretanju proizvodnje i stvaranju novih vrijednosti. Tokom aprila i maja, Agencija je u saradnji sa lokalnim partnerima pripremila 2 nova projekta.

Nakon što je Ambasada Švajcarske raspisala javni poziv za podnošenje prijedloga projekata iz oblasti „Ravnopravnost polova„ Agencija je pripremila projektni prijedlog pod nazivom „Independent Women„  („Nezavisne žene“) te dostavila Ambasadi projektnu aplikaciju u skladu sa instirukcijama i rokom. Pomenutim projektom je predviđeno da se podrže nezaposlene žene  te da se kroz usluge novog poslovnog inkubatora omogući njihovo osposobljavanje i da im se pruži stručna podrška u toku pokretanja i vođenja poslovnih aktivnosti. Isto tako, implementacijom projekta bi se uveo Program osposobljavanja za šivače u srednju školu čime bi se obezbijedilo šetomjesečno osposobljavanje za jedno deficitarno zanimanje. Gradska razvojna agencija je kao partnere uključila Zavod za zapošljavanje Banja Luka i Školu učenika u privredi Banja Luka a sve sa primarnim ciljem jačanja kapaciteta obrazovnih ustanova za uvođenje i provođenje programa osposobljavanja za nezaposlena lica. Osnove aktivnosti koje se planiraju realizovati implementacijom ovog projekta su sljedeće: adaptacija odabranih poslovnih prostora za inkubator, nabavka opreme, provođenje start-up programa za žene, zatim uvođenje programa osposobljavanja za šivače u srednju školu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih u RS, organizovanje obuka i zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta je 111 828 KM.

Takođe, Agencija zajedno sa Tehnološkim fakultetom trenutno završava novu projektnu aplikaciju koju će kandidovati na Javni poziv za projekte u okviru projekta Švedske Vlade i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID/Sweden FARMA II). Projekat će biti kandidovan pod nazivom “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru pčelarstva sa fokusom na kontrolu kvaliteta i porijekla meda i proizvoda od meda” u vrijednosti od 130 000 KM. Cilj ovog projekta je da se uspostavi laboratorija sa adekvatnom opremom za provođenje kontrole kvaliteta meda, utvrđivanje specifičnosti i porijekla meda i proizvoda od meda. Laboratorija treba da služi i za provođenje stručne i praktične obuke u sektoru kontrole kvaliteta i standardizacije, i to sa jedne strane đaka i studenata, a sa druge strane farmera i svih zainteresovanih mladih ljudi koji vide pčelarstvo kao atraktivnu poslovnu priliku, ali i da aktivira mentoring šemu i obezbijedi kontinuiranu edukaciju u oblasti pokretanja poslovnih aktivnosti, brendiranja, funkcionalnog organizovanja (klasteri) i razvoja tržišta. Partneri na projektu, osim Agencije i Tehnološkog fakulteta, su i Poljoprivredna škola i Udružene pčelara.

U OSTALIM VIJESTIMA