Garantni fond Gradske razvojne agencije

Gradska razvojna agencija Banja Luka obavještava preduzetnike sa teritorije Grada Banja Luka da Grad nastavlјa sa stimulativnom mjerom garancija za preduzetničke kredite po pobolјšanim uslovima nastojeći da dodatno unaprijedi poslovni ambijent u gradu Banja Luka. Radi se o garancijama Garantnog fonda iz garantnog portfolia a iznos kreditne linije je 800.000 KM.
Garantni fond predstavlјa zajednički projekat Gradske razvojne agencije i Nove banke a.d. Banja Luka i to kao instrument podrške razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Glavni cilј uspostavlјanja ovog Fonda je da se omogući preduzetnicima, ali i onima koji tek započinju posao (start up), brži i lakši pristup kreditima putem obezbjeđenih kolaterala u vrijednosti od 50% od ukupnog iznosa kreditnog zaduženja. Garantni portfolio podrazumijeva kreditnu liniju u iznosu od 5.000-50.000 KM sa kamatnom stopom od 7,00%, otplatom do 5 godina (60 mjeseci) i mogućnošću grace perioda od 6 do 12 mjeseci.
Za klijente koji uredno vraćaju kredite, a korisnici su garancije Gradske razvojne agencije, obezbjeđena je i redovna godišnja subvencija kamata u iznosu od 50% plaćenih kamata na godišnjem nivou, tako da cijena (kamatna stopa) ovih kredita u konačnici iznosi 3,5 % na godišnjem nivou, što je izuzetno stimulativna kamata u odnosu na one koje
trenutno važe na bankarskom tržištu. Kroz ove dvije mjere (garancija i subvencija) koje je Grad obezbjedio putem Gradske razvojne agencije planiramo da podržimo više od 50 privrednih subjekata koji na području grada planiraju da zaposle nove radnike ili da unaprijede svoje poslovanje nabavkom osnovnih sredstava, te povećaju vlastite prihode.
Takođe stručni tim Gradske razvojne agencije Grada Banja Luka, pored direktnih podsticaja kao što su garancije, subvencija kamata, subvencija za samozapošlјavanje i zapošlјavanje, nudi pomoć preduzetnicima i u mentorstvu, kroz organizovanje raznih obuka, kao što je obuka u uzradi biznis planova, raznim drugim savjetovanjima u upravlјanju preduzeća, obukama iz oblasti marketinga, korištenja savremenih kanala komunikacija i drugo.

Napominjemo da sve ove aktivnosti Agencija vrši potpuno besplatno, te da će i u narednom periodu Agencija nastojati da svim zainteresovanim preduzetnicima koji imaju namjeru da investiraju i zapošlјavaju na području Grada Banja Luka bude na usluzi. Takođe u narednim danima očekujemo unapređenje sajta www.cidea.org, gdje planiramo da obezbjedimo i prostor za besplatno reklamiranje privredicima koji koriste usluge Gradske razvojne Agencije, ali i da kroz moderan i interaktivan pristup ostvarimo što kvalitetniju i bržu komunikaciju između Grada Banja Luka i privrede.
Pozivamo Vas da nas posjetite ili kontaktirate za sve prijeloge i potrebe koje imate u svom poslovanju.
Gradska razvojna agencija Banja Luka CIDEA Cara Lazara 42, 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Tel: 051 433 460 Fax: 051 433 461 Email: info@cidea.org, www.cidea.org

U OSTALIM VIJESTIMA