Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva u 2019. Godini

I

(1) Predmet Javnog konkursa je finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva iz namjenskih sredstava za razvoj turizma u skladu sa budžetom Ministarstva trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2019. godinu, na način i u postupku koji je propisan Uredbom o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/18) (u daljem tekstu: Uredba).

(2) U 2019. godini Ministarstvo će putem Javnog konkursa (u daljem tekstu: Konkurs) finansirati/sufinansirati sljedeće  projektne aktivnosti:

1) aktivnosti na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija (sajmovi, festivali, kongresi, konferencije, stručne radionice, tradicionalne manifestacije, izložbe i slično), kao i štampanje publikacija, stručnih časopisa i promotivnog materijala iz oblasti turizma, podrška promociji turizma u elektronskim i štampanim medijima,

2)  izgradnju turističke infrastrukture i turističke suprastrukture, i to:

 1. izgradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju turističkih, ugostiteljskih i drugih kapaciteta koji doprinose razvoju turističke i ugostiteljske ponude,
 2. izgradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju turističke i ugostiteljske infrastrukture i suprastrukture,

3) unapređivanje postojeće turističke ponude, i to:

 1. finansiranje aktivnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, kao i srodnih djelatnosti koji su kandidovani na međunarodnim konkursima,
 2. finansiranje projekata turizma i ugostiteljstva iz oblasti prekogranične i regionalne saradnje,
 3. finansiranje projekata ulaganja u uređenje i zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa,

4) podsticanje domaćeg i receptivnog turizma, i to :

 1. realizacija turističkih paket-aranžmana ili izleta u Republiku Srpsku, odnosno BiH,
 2. organizacija i sprovođenje obrazovnih programa i obuka u turizmu, seminara i stručnih radionica radi edukacije kadrova u turizmu i ugostiteljstvu,

5) finansiranje projekata iz oblasti turizma ili drugih oblasti srodnih turizmu, kao što su: ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti, kulturne, sportske i ostale srodne djelatnosti koje se mogu turistički valorizovati.

(3) Uredba, kao i ostala popratna dokumentacija u vezi sa Konkursom  dostupna je na internet stranici Ministarstva, odnosno na “web” portalu Vlade Republike Srpske: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT/Pages/default.aspx  (Javni konkurs za projekte u turizmu u 2019.godini).

II

Namjenska sredstva za razvoj turizma i ugostiteljstva dodjeljuju se u pojedinačnom iznosu najviše do 30.000,00 KM.

III

Pravo na finansiranje projekata iz namjenskih sredstava  iz tačke I ovog Konkursa imaju subjekti, odnosno korisnici registrovani u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH za obavljanje djelatnosti turizma i ugostiteljstva ili sa turizmom neposredno povezanih djelatnosti, i to:

1) privredna društva i preduzetnici,

2) fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge na selu, apartmanu, kući za odmor, odnosno sobi za iznajmljivanje,

3) udruženja, nevladine organizacije i ostale neprofitne organizacije,

4) poljoprivredne zadruge,

5) jedinice lokalne samouprave i turističke organizacije grada ili opštine, odnosno Međuopštinske turističke organizacije i ostale javne ustanove i pravna lica osnovana na nivou jedinice lokalne samouprave,

6) javne ustanove i javna preduzeća koje osniva Republika.

IV

(1) Subjekti iz tačke III ovog Konkursa obavezni su da ispune opšte i posebne uslove za finansiranje projekata iz namjenskih sredstava.

(2) Za učestvovanje na Konkursu, subjekti iz tačke III ovog Konkursa dužni su da Ministarstvu trgovine i turizma dostave Prijavu za dodjelu namjenskih sredstava na propisanom obrascu za finansiranje predloženog projekta. Obrazac prijave za dodjelu namjenskih sredstava dostupan je na  internet stranici Ministarstva na način kako je to navedeno u tački I podtačka (3) Konkursa.

(3) Subjekti iz tačke III ovog Konkursa mogu dostaviti maksimalno jednu Prijavu za dodjelu namjenskih sredstava, odnosno mogu predložiti maksimalno jedan projekat. Ukoliko subjekat iz tačke III ovog Konkursa dostavi dvije ili više projektnih prijedloga na propisanom obrascu, sve dostavljene prijave će se smatrati nedopuštenima.

(4) Uz Prijavu za dodjelu namjenskih sredstava dostavljaju se  dokazi  kojima aplikanti  dokazuju ispunjenost opštih uslova za učestvovanje na konkursu u skladu sa Uredbom, i to:

 1. kopiju izvoda o upisu u registar nadležnog organa (organ jedinice lokalne samouprave, registarski sud, republički organ uprave, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge ili drugi organ) zavisno od oblika organizovanja podnosioca prijave, ne starije od godinu dana,
 2. 2. original, ovjerenu kopiju ili kopiju uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 90 dana od dana raspisivanja Konkursa,
 3. 3. kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu i
 4. 4. dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 20,00 KM prema tarifnom broju 81. Zakona o administrativnim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 100/11, 103/11 i 67/13), izuzev za subjekte koji su prema članu 13. Zakona o republičkim taksama oslobođeni plaćanja  administrativne takse.

(5) Ministarstvo može po službenoj dužnosti od nadležnih organa zatražiti provjeru dostavljene dokumentacije subjekata iz podtačke 2. i 4. ovog stava.

V

Ukoliko podnosilac Prijave za dodjelu namjenskih sredstava zahtijeva finansiranje, odnosno sufinansiranje projektnih aktivnosti iz tačke I podtačke (2) pod 2) “izgradnja turističke infrastrukture i turističke suprastrukture”, pored dokumentacije iz tačke IV  Konkursa, dužan je da dostavi osnov korišćenja nepokretnosti (dokaz o vlasništvu nad nepokretnosti, odnosno saglasnost vlasnika nepokretnosti  za izvođenje  radova).

VI

(1) Prijava za dodjelu namjenskih sredstava i prateća dokumentacija dostavljaju se u štampanom obliku.

(2) Izuzetno, pojedina dokumentacija (audio, video i grafički prikazi i dokumenti) može se dostaviti u elektronskom obliku na prenosnom mediju kao što je CD, DVD, USB.

VII

(1) Postupak ocjene ispunjenosti formalno-pravnih uslova za učestvovanje na Konkursu i  vrednovanja projektnih prijedloga izvršiće Komisija za sprovođenje postupka dodjele namjenskih sredstava za razvoj turizma u skladu sa članom  8.  Uredbe.

(2) Kriteriji za finansiranje projekata iz namjenskih sredstava za razvoj turizma propisani su u članu 91.  Zakona o turizmu, a razrađeni u čl. 9. i 10. Uredbe.

(3) U skladu sa odredbama člana 15. Uredbe svi korisnici sredstava dužni su u propisanim rokovima izvršiti pravdanje utrošenih namjenskih sredstava na propisanom obrascu.

VIII

(1) Konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom glasniku Republike Srpske” i  na internet stranici Ministarstva.

(2) Rok za podnošenje Prijave za dodjelu namjenskih sredstava na Konkurs je 30 dana od dana njegovog objavljivanja u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(3) Prijava za dodjelu namjenskih sredstava, sa pratećom dokumentacijom dostavlja se na adresu: “Vlada Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma – Komisija za sprovođenje postupka dodjele namjenskih sredstava za razvoj turizma”, Trg Republike Srpske broj 1, 78 000 Banja Luka ili neposredno na Centralni protokol Vlade Republike Srpske, odnosno na protokol Ministarstva trgovine i turizma u koverti, sa obaveznom naznakom “Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti turizma i ugostiteljstva u 2019. godini”.

(4) Nedopuštene, nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

(5) Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Ministarstvu trgovine i turizma, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova, pozivom na tel: 051/338-753, 051/338-752, 051/338-777.

U OSTALIM VIJESTIMA