Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2019. godinu

I – Predmet poziva

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava za unapređenje poslovanja privrednih društava i samostalnih preduzetnika sa područja grada Banjaluka kao i osposobljavanje srednjih stručnih škola za obavljanje učeničke prakse i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim, trgovinskim i uslužnim djelatnostima.

II – Namjena podsticajnih sredstava

Podsticaji su namjenjeni:

 • privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima, poslovnim jedinicama privrednih društava i izdvojenim poslovnim jedinicama samostalnih preduzetnika registrovanim na području grada Banja Luka, koji obavljaju proizvodnu ili uslužnu djelatnost;
 • srednjim stručnim školama sa područja grada;
 • nezaposlenim licima, prijavljenim na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje.

III – Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj

       I Pravo na podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja (Podsticaj 1 iz Člana 6. Pravilnika) imaju pravna lica i samostalni preduzetnici iz oblasti proizvodne ili uslužne djelatnosti, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su registrovani za obavljanje djelatnosti prije objave javnog poziva za dodjelu podsticaja;
 • Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
 • Da imaju najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika, ako se radi o samostalnom preduzetniku;
 • Da u prethodnih šest mjeseci nisu smanjili broj zaposlenih, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
 • Da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak;
 • Da redovno izmiruju obaveze prema gradu Banja Luka (komunalne takse i naknade i dr.);

Pravo na podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja, (Podsticaj 2 iz člana 6 Pravilnika) imaju srednje stručne škole koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da imaju pripremljen projekat opremanja kabineta za stručnu nastavu,
 • Spisak partnera – saradnika na projektu za koji apliciraju,
 • Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

II Pravo na podsticajna sredstva za samozapošljavanje imaju nezaposlena lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovala samostalno preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na području Grada;
 • Da su prije registracije samostalne preduzetničke djelatnosti bili evidentirani u Zavodu za zapošljavanje.
 • Da imaju izrađen poslovni plan.

IV – Kriterijumi za dodjelu podsticaja

 1. Podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja

Podsticaj 1: sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja malih i srednjih preduzeća u maksimalnom iznosu do 30% nabavne vrijednosti sredstava podnosioca prijave. Maksimalan iznos sredstva po podnosiocu prijave ne može biti veća od 20.000,00 KM;

Podsticajna sredstva se mogu koristiti za sljedeće namjene: kupovina osnovnih sredstava, nabavka informatičke opreme i poslovnog softvera.

Prihvatljive su sve fakture od početka kalendarske godine pa do zatvaranja javnog poziva, kao i predračun za nabavku osnovnih sredstava. Ukoliko sredstva budu odobrena, prije isplate sredstava neophodno je dostaviti fakturu za nabavku osnovnih sredstava.

Ukoliko se nabavlja polovna oprema neophodno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren od strane notara.

Podsticajna sredstva se ne mogu koristiti za sljedeće namjene: kupovinu i adaptaciju poslovnih prostora ili proizvodnih hala i kupovinu stanova.

Podsticaj 2: podsticajna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola u cilju obezbjeđenja kvalifikovane radne snage neophodne na tržštu rada. Maksimalna sredstva za ove namjene iznose 30.000, 00 KM po podnosiocu prijave.

Podsticajna sredstva se mogu koristiti za opremanje kabineta za stručnu nastavu i obavljanje učeničke prakse.

Od srednjih stručnih škola se očekuje i doprinos privatnog partnera, koji može biti finansijski i nefinansijski.

 1. Podsticajna sredstva za samozapošljavanje
 • Subvencije za samozapošljavanje namijenjene su nezaposlenim licima koja su bila prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
 • U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticaja za zapošljavanje od strane više lica koji osnivaju ortačku radnju, ukoliko isti ispunjavaju uslove da dodjelu, podsticaje mogu dobiti svi ortaci u skladu sa odredbama Pravilnika.
 • Podsticaji se dodjeljuju za započinjanje vlastite djelatnosti, kao osnovno zanimanje, uz uslov da djelatnost nastave obavljati najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o dodjeli podsticaja.
 • Subvencije za samozapošljavanje se dodjeljuju na sljedeći način:
 • za lice sa zvanjem PK/NK ostvaruje se podsticaj u iznosu od 3000,00 KM,
 • za lice sa zvanjem KV ostvaruje se podsticaj u iznosu od 4000,00 KM,
 • za lice sa zvanjem SSS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 5000,00 KM,
 • za lice sa zvanjem VŠS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 6000,00 KM,
 • za lice sa zvanjem VSS ostvaruje se podsticaj u iznosu od 7000,00 KM

Aplikant može ostvariti pravo na podsticajna sredstva samo po jednoj liniji podsticaja.

V – Doznačavanje sredstava

Podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja doznačavaju se u ukupnom iznosu po zaključenju ugovora, a u skladu sa uslovima definisanih ugovorom.

Podsticajna sredstava za samozapošljavanje doznačavaju se nezaposlenom licu na tekući račun u visini od 60% odobrenih sredstava nakon potpisivanja ugovora, 20% nakon 6 mjeseci i 20% nakon 12 mjeseci od potpisivanja ugovora.

VI – Potrebna dokumentacija

(1) Privredna društva i samostalni preduzetnici za dodjelu podsticajnih sredstava za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja (Podsticaj 1 iz Člana 6. Pravilnika), uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

 • Rešenje o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Gradska uprava Banja Luka);
 • Obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima (za pravna lica) – (izdaje APIF);
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (izdaje Poreska uprava Republike Srpske) i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH);
 • Uvjerenje o broju zaposlenih radnika (izdaje Poreska uprava Republike Srpske);
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama prema gradu Banja Luka (komunalne takse i naknade i dr.) – (izdaje Odjeljenje za finansije Gradske uprave Banja Luka);
 • Uvjerenje da nije pod stečajem ili likvidacijom (samo za privredna društva) –(izdaje Okružni privredni sud Banja Luka);
 • Račun ili predračun za nabavku osnovnog sredstva (za podsticaj 1);
 • Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnesenoj prijavi.

Vrsta djelatnosti se utvrđuje isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti. Pretežna djelatnost ne može se mijenjati u toku javnog poziva za dodjelu podsticaja.

Srednje stručne škole za dodjelu podsticajnih sredstava za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja, za Podsticaj 2 iz Člana 6. ovog Pravilnika uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

 • Projekat opremanja kabineta za stručnu nastavu,
 • Spisak partnera – saradnika na projektu za koji apliciraju,
 • Predračun za nabavku opreme,
 • Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnesenoj prijavi.

 (2) Nezaposlena lica, uz propisani obrazac zahtjeva za samozapošljavanje, prilažu sljedeća dokumenta:

 • Ovjerenu fotokopiju lične karte;
 • Uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje;
 • Rješenje o registraciji (izdaje Gradska uprava Grada Banja Luka);
 • Rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica sa posebnim statusom;
 • Biznis plan;
 • Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnesenoj prijavi.

(3) Obrazac zahtjeva za dodjelu podsticaja u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

Za podnosioce zahtjeva koji ispunjavaju opšte uslove za dodjelu podsticaja, u cilju edukacije i unapređenja poslovanja organizovaće se besplatna obuka za izradu biznis plana, koji predstavlja sastavni dio tražene dokumentacije. Obuka će biti organizovana od strane Gradske razvojne agencije.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

VII – Razmatranje zahtjeva i zaključenje ugovora

Ispunjenost uslova i ocjenu zahtjeva za dodjelu podsticaja na osnovu utvrđenih opštih i posebnih kriterijuma, utvrđuje Komisija imenovana rješenjem gradonačelnika, te sačinjava prijedlog rang liste.

Na prijedlog Komisije, gradonačelnik donosi odluku o dodjeli podsticaja, a sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno se zaključuje ugovor, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg će se vršiti isplata podsticaja.

IX – Rok za podnošenje zahtjeva

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola u kancelariji broj 14 Gradske uprave (radnim danom od 08,00 do 15,00 časova) ili poštom na adresu: Grad Banja Luka, Odjeljenje za privredu, Trg Srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti predmet razmatranja.

X – Ostale napomene

Javni poziv, obrazac zahtjeva i Pravilnik o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja, dostupni su na web stranicama Gradske uprave Grada Banja Luka i Gradske razvojne agencije Banja Luka (www.banjaluka.rs.ba, www.cidea.org).

Dodatne informacije u vezi poziva, mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu na broj telefona 051/244-444 lokal 837 ili na e-mail: privreda@banjaluka.rs.ba.

Obrazac-samozapošljavanje-2019

Obrazac-povecanje-produktivnosti-2019

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2019. godinu

U OSTALIM VIJESTIMA