Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u RS

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2016.–2020. godina i Programom rada sa finansijskim planom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća za 2019. godinu, a u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza 2)“, raspisuje

Javni poziv za  provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU) realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije (LRA) ili jedinice lokalnih samouprava (JLS).

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća, određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). U procesu mentoringa proučava se aktuelno poslovanje, razlozi trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju plan ili projekat razvoja.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

 • „Dijagnoza“ trenutne situacije u preduzeću;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova i projekata, kako bi se dostigli ciljevi preduzeća;
 • Savjetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke;
 • Pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške za MSP;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i drugih potrebnih informacija.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijavu u dvije kategorije:

 • Novoosnovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Mala i srednja preduzeća i preduzetnici – stariji od 3 godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća na Javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju:

 1. Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
 • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju;

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju preduzeća kojima su pružene mentoring usluge u prethodnoj 2018. godini.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene, selekcije i ugovaranja utvrdi da je podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa;
 • dao lažne informacije, ili nije dao sve potrebne informacije koje je Agencija zahtijevala, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoringa je 31. decembar 2019. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Skenirana dokumentacija u PDF formatu koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

 1. Za novoosnovana preduzeća i preduzetnike ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:
  1. Popunjena prijava;
  2. Rješenje o registraciji privrednog društva, ili rješenje o registraciji preduzetnika, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  3. Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
  4. Kopije bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
  5. Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.3 i 1.4 nisu obavezni da dostave preduzeća i preduzetnici registrovani u 2019. godini. Umjesto ovih dokumenata, treba da dostave uprošćen poslovni plan za 2019. godinu.

 1. Za mala i srednja preduzeća i preduzetnikestarije od 3 godine:
  1. Popunjena prijava;
  2. Rješenje o registraciji privrednog društva, ili rješenje o registraciji preduzetnika, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  3. Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
  4. Kopije bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
  5. Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Svaki dokument koji sadrži više stranica treba biti skeniran u PDF formatu u jednu cjelinu, odnosno jednu datoteku.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne dostavljene prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoringa u 2019. godini po jednom preduzeću u neto iznosu je maksimalno 1.000 konvertibilnih maraka. Sredstva obezbjeđuje Agencija, a dodjeljuju se mentorima koje su već kandidovale lokalne razvojne agencije ili jedinice lokalne samouprave, a koji će biti angažovani za besplatan mentoring korisniku usluge – izabranim preduzećima.

Za pružanje usluge mentoringa predviđen je neto iznos od 20 konvertibilnih maraka po satu, sa maksimalno mogućih 50 sati angažovanja.

OCJENA I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA MENTORINGA

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji, vrši ocjenu i izbor korisnika usluge prema sljedećim kriterijumima:

 1. Vrsta djelatnosti (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: prerađivačka djelatnost; usluge; trgovina i ostalo);
 2. Broj zaposlenih (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: više od 10 zaposlenih; 5-9 zaposlenih i 1-4 zaposlena);
 3. Opis očekivanja od mentoringa (jasnoća opisa očekivanja i ocjena izvodljivosti mentoring usluge).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2019. godini.

Samo će blagovremene i potpune prijave biti razmatrane.

Nakon izvršene evaluacije, kandidati koji budu zadovoljili kriterijume i uđu u uži izbor, treba da dostave traženu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća,

Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banja Luka.

Javni poziv je otvoren od 24. aprila do 28. juna 2019. godine do 24 časa.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org, ili na broj telefona: 051/222-157.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE.

PRIJAVU NA JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

U OSTALIM VIJESTIMA