Poziv udruženjima građana da prijave projekte za sufinansiranje

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku raspisalo je javni poziv za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka u 2019. godini.

Poziv se odnosi na sljedeće prioritetne oblasti: unapređenje položaja lica sa invaliditetom; unapređenje brige o licima treće životne dobi; ekonomsko osnaživanje žena; vannastavni programi po principu „pametnog obrazovanja“ za djecu iz porodica u socijalnom riziku (materijalna deprivacija, višečlane porodice i dr.); podrška programima brige o porodici, djeci u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom; promocija hraniteljstva i podrška promociji razvoja društvenog/socijalnog preduzetništva.

Kako je navedeno u pozivu, projekte treba realizovati na području grada do kraja 2019. godine, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznose od 1.000 do 20.000 KM. Udruženje može prijaviti samo jedan projekat na javni poziv.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana koja su registrovana u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa i koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području Banje Luke.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, potrebno je dostaviti do 21. marta Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku Grada Banja Luka, putem Prijemne kancelarije Gradske uprave, kancelarija 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za  prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka u 2019. godini, pozivom na broj:10-6-105/19,  ili  putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banja Luka.

Sve informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti putem broja telefona: 051/244-444, lokal 718, ili direktno – u kancelariji broj 26.

Kompletan javni poziv i prateće obrasce preuzmite ovdje.

Obuka o pisanju projektnog prijedloga

Istovremeno, resorno odjeljenje u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom organizuje jednodnevnu obuku o pisanju projektnog prijedloga. Obuka će biti održana 12.marta 2019. godine, u prostorijama Gradske razvojne agencije (Josifa Pančića 8).

Zainteresovani predstavnici udruženja građana sa sjedištem u gradu mogu da se prijave na e-mail adresu:  lana.matic@banjaluka.rs.ba do 07. marta,  a na istu se, zbog ograničenog broja mjesta, može prijaviti jedan predstavnik udruženja.

Obuka se organizuje kao podrška provođenju Javnog poziva za sufinansiranje projekata udruženja građana koji će se realizovati na području grada Banja Luka u 2019. godini, a s ciljem da se unaprijedi kvalitet projekata sa kojima udruženja apliciraju na navedeni poziv što će doprinijeti jačanju kapaciteta udruženja građana s područja grada.

Izvor: www.banjaluka.rs.ba

U OSTALIM VIJESTIMA