Produžen rok za Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća

Rok za prijavu na Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala isrednja preduzeća produžen je do 20. Juna 2018. godine do 24:00 časa.

U nastavku je originalan tekst javnog poziva:

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2016. – 2020. godina i Programom rada sa finansijskim planom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća za 2018. godinu, a u okviru projekta „Uspostavlјanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza 2)“, raspisuje

Javni poziv  za  provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća

Usluga mentoringa je namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima u cilјu pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani  set usluga (SSU) za mikro, mala  i srednja preduzeća u 2018. godini realizuje se preko lokalnih razvojnih agencija (LRA) i jedinica lokalnih  samouprava (JLS), koje imaju svoje sertifikovane mentore.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati ( 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik, uprava i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalјi razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju plan ili projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravlјanje šemom, rad na terenu, broj posjeta, aktivnosti u okviru svake posjete, vrijeme predviđeno za pripremu plana i izvještavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup slјedećih usluga:

 • „Dijagnoza“ trenutne situacije u preduzeću;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova i projekata kako bi se dostigli cilјevi preduzeća;
 • Savjetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama; konsultantskim uslugama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MSP;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i drugih potrebnih informacija;
 • Savjetovanje;
 • Obuka;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za novoosnovana mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju do tri godine i zrela preduzeća sa poslovanjem dužim od 3 godine, a koja se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalјi razvoj ili opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijavu u dvije kategorije:  

 • Novoosnovana mala i srednja preduzeća – ne starija od 3 godine od dana objavlјivanja Javnog poziva;
 • Mala i srednja preduzeća – starija od 3 godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća na javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju:

 1. Mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju slјedeće uslove:
 • Registrovana su na teritoriji Republike Srpske;
 • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Ne obavlјaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene, selekcije i ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa;
 • dao lažne informacije ili nije dao sve potrebne informacije koje je Agencija zahtijevala, a koje predstavlјaju uslov za učešće na Javnom pozivu.

TRAJANјE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoringa je 31. decembar 2018. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Skenirana dokumentacija u PDF formatu koja se obavezno dostavlјa prilikom prijavlјivanja na Javni poziv:

 1. Za novoosnovana preduzeća, ne starija od 3 godine od dana objavlјivanja javnog poziva:
  1. Popunjena prijava,
  2. Izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana (original ili ovjerena kopija),
  3. Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana,
  4. Bilans stanja, bilans uspjeha, za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom  primjerku koji je dostavlјen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta),
  5. Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.3 i 1.4 nisu obavezni da dostave preduzeća registrovana u 2018. godini. Umjesto ovih dokumenata, preduzeća koja su registrovana u 2018. godini, treba da dostave uprošćen poslovni plan za 2018. godinu.

 1. Za mala i srednja preduzeća – starija od 3 godine:
 2. Popunjena prijava:
 3. Izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana (original ili ovjerena kopija),
 4. Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija),
 5. Bilans stanja, bilans uspjeha, za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak primjerku koji je dostavlјen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta),
 6. Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Svaki dokument koji sadrži više stranica treba biti skeniran u PDF formatu u jednu cjelinu, odnosno jednu datoteku.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne dostavlјene prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoringa u 2018. godini po jednom preduzeću u neto iznosu je maksimalno 1000 konvertibilnih maraka. Sredstva obezbjeđuje Agencija, a dodjelјuju se mentorima koje su kandidovale lokalne razvojne agencije ili jedinice lokalne samouprave, a koji će biti angažovani za besplatan mentoring korisnika usluge – izabrana preduzeća.

Za pružanje usluge mentoringa predviđen je iznos od 20 konvertibilnih maraka po satu, sa maksimalno mogućih 50 sati angažovanja.

OCJENA I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA MENTORINGA

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji vrši ocjenu i izbor korisnika usluge prema slјedećim kriterijumima:

 1. Vrste djelatnosti  (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: prerađivačka djelatnost; usluge; trgovina i ostalo),
 2. Broj zaposlenih (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: više od 10 zaposlenih; 5-9 zaposlenih i 1-4 zaposlena),
 3. Opis očekivanja od mentoringa (jasnoća opisa očekivanja i ocjena izvodlјivosti mentoring usluge).

NAČIN PRIJAVLjIVANјA

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i pečatirane sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom podnose se isklјučivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na e-mail adresu: mentoring@rars-msp.org, sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2018. godini.

Samo će blagovremene i potpune prijave biti razmatrane.

Nakon izvršene evaluacije, kandidati koji budu zadovolјili kriterijume i uđu u uži izbor, treba da dostave traženu dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju) u zatvorenoj koverti na slјedeću adresu:

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća,

Save Mrkalјa 16/4, 78 000 Banja Luka

Javni poziv je otvoren od 23. aprila do 01. juna 2018. godine do 24 časa.

Javni poziv i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Agencije, www.rars-msp.org.

Za detalјnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-157.

PRIJAVA

Uputstvo za podnosioce prijava

U OSTALIM VIJESTIMA