Mineralni resursi

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Područje grada Banja Luka karakterišu složeni geološki sastav i struktura mineralnih resursa čije su rezerve potencijalno značajne, ali nedovoljno istražene. Dosadašnja istraživanja imala su uglavnom prospekcijski karakter i samo su ukazale na pojavu raznih mineralnih sirovina. Detaljnija istraživanja izvršena su samo na dijelu nekih nalazišta i prema sadašnjem stanju kao rudonosna područja smatraju se:

 • Ugalj: Ramići, Petrićevac;
 • Boksit: Manjača, Čemernica;
 • Bakarna ruda: područje Kozare;
 • Ruda gvožđa: područje Bronzanog Majdana (Stratinska, Gomjenica);
 • Manganska ruda: južni dio Kozare;
 • Barit: šire područje Bronzanog Majdana (Rakitovača, Stratinska, Kmećani);
 • Cementni lapor: Ramići;
 • Kvarcni pijesak: Karalići, Savići (Potkozarje);
 • Keramičke i ciglarske gline: Tunjice;
 • Građevinski kamen: Ljubačevo, Planina, Vrbanja;
 • Termomineralne vode: Srpske Toplice.

U ekonomskoj eksploataciji su samo neke mineralne sirovine i nalazišta, a prije svega: kvarcni pijesak (Potkozarje), krečnjak i građevinski kamen (Ljubačevo, Planina i Vrbanja) i ciglarska glina (Tunjice). Takođe, u eksploataciji su termomineralne vode u Srpskim Toplicama, ali daleko ispod utvrđenih i potencijalnih rezervi.